Page:A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature, Volume 1 (1903).djvu/158

This page needs to be proofread.
‎בדן
‎בדר
141


‎וכ׳ ‎we ‎abstain ‎from ‎them. ‎Ib. ‎וכ׳ ‎בדילי ‎לא ‎do ‎not ‎abstain; ‎a. ‎e. ‎- ‎2) ‎(as ‎foreg. ‎Hif. ‎2) ‎to ‎say ‎Habdalah. ‎Erub. ‎40b ‎בדלת ‎מי ‎hast ‎thou ‎said ‎Habd. ‎. ‎. ‎. ‎בדילנא ‎אין ‎yes, ‎I ‎have ‎&c.

בדן, ‎v. ‎באדן.

בדסין, ‎v. ‎ברסין.

בדק ‎(b. ‎h. ‎בד, ‎v. ‎בדד) ‎to ‎split, ‎break ‎into, ‎pene- ‎trate. ‎Keth. ‎XIII, ‎9 ‎בודק ‎היפה ‎הנוה ‎the ‎removal ‎to ‎a. ‎better ‎residence ‎(and ‎style ‎of ‎living) ‎penetrates ‎(the ‎body ‎and ‎creates ‎disease); ‎v. ‎ib. ‎110b ‎וכ׳ ‎כדשמואל ‎ב׳ ‎מאי ‎what ‎does ‎bodek ‎mean? ‎Answ. ‎As ‎it ‎is ‎expressed ‎by ‎Samuel ‎. ‎. ‎. ‎., ‎a ‎change ‎of ‎the ‎mode ‎of ‎living ‎(v. ‎וסת) ‎is. ‎the ‎beginning ‎of ‎abdominal ‎disease. ‎-- ‎Esp. ‎1) ‎to ‎search, ‎examine, ‎nvestigate, ‎try. ‎Sot. ‎V, ‎1 ‎as ‎well ‎as ‎the ‎water ‎וכ׳ ‎אותה ‎בודקין ‎tries ‎her ‎(eventually ‎makes ‎her ‎sick), ‎so ‎does ‎it ‎try ‎him ‎(the ‎adulterer). ‎Pes. ‎I, ‎1 ‎החמן ‎את ‎ב׳ ‎leavened ‎bread ‎is ‎searched ‎after ‎(for ‎the ‎sake ‎of ‎remov- ‎ing ‎it). ‎Ib. ‎9b ‎בדוק ‎(בית) ‎a ‎house ‎which ‎has ‎been ‎searched. ‎Snh. ‎III, ‎6 ‎העדים ‎את ‎ב׳ ‎the ‎witnesses ‎are ‎cross-exxamined. ‎Ib. ‎IV, ‎5; ‎v. ‎דרישה. ‎Sabb. ‎139a ‎בדיינו ‎בדוק ‎וכ׳ ‎investigate ‎the ‎doings ‎of ‎the ‎Israelitish ‎judges. ‎Keth. ‎VII, ‎8 ‎הוא ‎וכ׳ ‎בודקה ‎he ‎has ‎her ‎examined ‎(as ‎to ‎bodily ‎soundness) ‎by ‎his ‎female ‎relatives. ‎Ib. ‎75b ‎אא״כ ‎.. ‎. ‎אין ‎חזקה ‎בודקו ‎the ‎presumption ‎is ‎that ‎nobody ‎will ‎drink ‎out ‎of ‎a. ‎cup, ‎unless ‎he ‎has ‎examined ‎it ‎(will ‎not ‎marry ‎a ‎woman ‎before ‎ascertaining ‎her ‎physical ‎condition). ‎Kidd. ‎IV, ‎4. ‎וכ׳ ‎אחריה ‎לבדוק ‎צריך ‎must ‎investigate ‎her ‎family ‎records ‎up ‎to ‎four ‎mothers ‎&c. ‎Ib. ‎5 ‎וכ׳ ‎מן ‎בודקין ‎אין ‎no ‎family ‎records ‎are ‎searched ‎beyond ‎the ‎altar, ‎. ‎e. ‎the ‎ascertained ‎fact ‎of ‎a ‎person's ‎admission ‎to ‎priestly ‎services ‎is ‎suf- ‎ficiient ‎evidence ‎of ‎unblemished ‎descent ‎for ‎marriage ‎pur- ‎poses. ‎Nidd. ‎30b ‎ומצאן ‎ובדקן ‎(read ‎ומצאו ‎ובדקו) ‎they ‎(the ‎scholars) ‎exammined ‎(made ‎a ‎post ‎mortem ‎examination); ‎Tosef.ib. ‎IV, ‎17; ‎Bekh. ‎4a; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎2) ‎to ‎tend, ‎cure ‎(plants), ‎esp. ‎to ‎cover ‎with ‎earth ‎or ‎manure. ‎Tosef. ‎Shebi. ‎I, ‎I2; ‎Y. ‎ib. ‎IV, ‎35b ‎bot. ‎Nif. ‎נבדק ‎to ‎be ‎examined ‎&c. ‎Y. ‎Gitt. ‎I, ‎43b; ‎IX, ‎end, ‎50d ‎השם ‎׳ ‎the ‎report ‎was ‎traced. ‎Nidd. ‎V, ‎6 ‎נדריה ‎נבדקין ‎her ‎vows ‎are ‎subject ‎to ‎examination ‎(to ‎find ‎out. ‎whether ‎she ‎knows ‎the ‎import ‎of ‎a ‎vow); ‎a. ‎fr.

בדק, ‎בדיק ‎ch. ‎same; ‎1) ‎to ‎split, ‎burst, ‎break ‎into. ‎Hull. ‎105a ‎וכ׳ ‎דבדקא ‎צינורא ‎חזא ‎(Ar. ‎דבידקא) ‎he ‎saw ‎that ‎a ‎sewer ‎had ‎burst ‎into ‎his ‎field ‎(inundating ‎it); ‎v. ‎בדקא. ‎-- ‎2) ‎to ‎examine, ‎espy; ‎to ‎test. ‎Targ. ‎Judg. ‎XVIII, ‎2; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎Yeb. ‎65a ‎נפשאי ‎איבדוק ‎I ‎will ‎test ‎myself ‎(as ‎to ‎my ‎virility). ‎Y. ‎Ned. ‎II, ‎37b ‎bot. ‎מיבדקוניה ‎חיפה ‎בעי ‎Hefa ‎wanted ‎to ‎sound ‎his ‎knowledge. ‎Taan. ‎21b; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎3) ‎to ‎cure ‎tthe ‎body ‎by ‎means ‎of ‎a ‎purgative. ‎Ned. ‎50b ‎חוה ‎וכ׳ ‎נפשיה ‎בדיק ‎purged ‎himself ‎with ‎&c.; ‎a. ‎e. ‎-- ‎Part. ‎pass. ‎בדיק ‎tested, ‎sure, ‎known. ‎Y. ‎Sot. ‎V, ‎20c ‎bot. ‎לא ‎לי ‎בדיקה ‎הוות ‎was ‎unknown ‎to ‎me ‎(I ‎had ‎not ‎experi- ‎enced). ‎Taan. ‎23b ‎לי ‎בדיקתו ‎לא ‎(not ‎בדקיתו) ‎ye ‎are ‎un- ‎known ‎to ‎me ‎(as ‎to ‎your ‎honesty). ‎-- ‎בדיקקנא ‎I ‎am ‎sure, ‎I ‎know. ‎Pes. ‎111b ‎וכ׳ ‎דלא ‎במר ‎ביה ‎בדיקנא ‎Iam ‎sure ‎you ‎do ‎not ‎know ‎(Ms. ‎M. ‎וכ׳ ‎ליה ‎ב׳, ‎Ms. ‎2 ‎Oxf. ‎בקינא, ‎v. ‎Rabb. ‎D. ‎S. ‎a. ‎l. ‎note). ‎*Hull. ‎32a ‎וכ׳ ‎ביה ‎בדיקנא ‎הוה ‎לא ‎Ar. ‎Var. ‎(ed. ‎בדיחנא) ‎I ‎was ‎not ‎so ‎familiar ‎with ‎my ‎uncle ‎that ‎I ‎should ‎have ‎asked ‎hnhm. ‎PPa. ‎בדק ‎to ‎discover ‎(by ‎sorcery), ‎to ‎fnd ‎out ‎secrets. ‎Targ. ‎O. ‎Gen. ‎XLIV, ‎5; ‎15 ‎. ‎Cmp. ‎בדיקנאה.

בדק ‎(b. ‎h., ‎preced.) ‎1) ‎breach, ‎defect. ‎- ‎2) ‎attendance, ‎repair. ‎הבית ‎ב׳ ‎(II ‎Kings ‎XII, ‎8) ‎keeping ‎the ‎Temple ‎in ‎repair. ‎Y. ‎Pes. ‎VIII, ‎36a ‎top. ‎Tem. ‎I, ‎6 ‎הב׳ ‎ב׳ ‎קדשי ‎(Mish. ‎קרבנות) ‎offerings ‎for ‎the ‎Temple ‎repair, ‎opp. ‎to ‎מזבח ‎קדשי ‎objects ‎dedicated ‎for ‎sacrifices. ‎Ibid. ‎VII, ‎1; ‎a. ‎fr. ‎- ‎Pl. ‎בדקים, ‎constr. ‎בדקי. ‎Sabb. ‎32a ‎מיתה ‎ב׳ ‎breaches ‎through ‎which ‎death ‎enters, ‎i. ‎e. ‎sins ‎for ‎which ‎one ‎is ‎visited ‎with ‎death; ‎v. ‎דבק.

*בדק ‎ch. ‎same, ‎defect, ‎sin. ‎Targ. ‎Y. ‎II ‎Num. ‎V, ‎19 ‎these ‎waters ‎searching ‎האילין ‎לב׳ ‎the ‎defect. ‎[Probably ‎a ‎corrupt ‎reading.]

בדקא, ‎בידקא ‎m. ‎ch.=h. ‎בדק ‎1) ‎breaking ‎into. ‎freshet, ‎bursting ‎dam. ‎B. ‎Mets. ‎66b ‎וכ׳ ‎ב׳ ‎אתא ‎a ‎freshet ‎came ‎and ‎overflooded ‎&c. ‎B. ‎Bath. ‎41a ‎וכ׳ ‎בי׳ ‎שקל ‎a. ‎freshet ‎swept ‎his ‎field ‎(taking ‎away ‎the ‎fence). ‎Hull. ‎105a ‎דב׳ ‎צינורא ‎Ar. ‎a ‎channel ‎caused ‎by ‎a ‎freshet, ‎v. ‎בדק. ‎Snh. ‎7a ‎strife ‎is ‎likened ‎וכ׳ ‎(דמיא) ‎דבי׳ ‎לצינורא ‎to ‎an ‎inroad ‎made ‎by ‎a ‎burst ‎(of ‎water), ‎once ‎entering ‎iit ‎widens ‎more ‎and ‎more; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎Pl. ‎בדקי, ‎בידקי. ‎Erub. ‎21a ‎דשכיחי ‎בי׳where ‎freshets ‎are ‎of ‎frequent ‎occurrence. ‎-- ‎2) ‎breah, ‎defect. ‎Targ. ‎O. ‎Gen. ‎XLII, ‎9 ‎(h. ‎ערוה). ‎Targ. ‎II ‎Kings ‎XII, ‎6sq. ‎-- ‎Pl. ‎Targ. ‎Lam. ‎I, ‎8 ‎בדקהא ‎her ‎shortcomings ‎(h. ‎ערותה). ‎[B. ‎Bath. ‎6a ‎בדקא, ‎v. ‎ברקאIf.]

*בדר, ‎P. ‎בידר ‎as ‎following. ‎Ruth ‎R. ‎to ‎II, ‎15 ‎היה ‎וכ׳ ‎מבדר ‎scattered ‎coins. ‎[Prob. ‎to ‎be ‎read ‎מבקר ‎or ‎מבקיר.]

בדר ‎(בד; ‎cmp. ‎בזר, ‎פזר) ‎1) ‎to ‎scatter, ‎strew. ‎- ‎Pa. ‎בדר ‎same, ‎also, ‎to ‎distribute ‎freely. ‎Targ. ‎Ps. ‎LXVIII, ‎31; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎Hull. ‎54a ‎וכ׳ ‎סמא ‎לה ‎בדרי ‎אי ‎if ‎a ‎powder ‎is ‎strewn ‎upon ‎its ‎wound, ‎it ‎may ‎recover; ‎[Rashb. ‎to ‎B. ‎Bath. ‎74b ‎quotes ‎סמתרי ‎ליה ‎דעבד]. ‎Gitt. ‎56b ‎וכ׳ ‎לקיטמיה ‎ובדרו ‎and ‎scatter ‎ye ‎his ‎(my) ‎ashes ‎over ‎seven ‎waters. ‎Y. ‎Ber. ‎IX, ‎end, ‎14d ‎וכ׳ ‎בדר ‎דמכנשין ‎בשעה ‎when ‎people ‎gather ‎(are ‎willing ‎to ‎listen ‎to ‎instruction), ‎distribute ‎(teach); ‎when ‎people ‎scatter ‎(throw ‎religion ‎away ‎in,neglect), ‎gather ‎in ‎(live ‎in ‎retired ‎study). ‎Cant. ‎R. ‎to ‎VIII, ‎9 ‎גרמיכון ‎בדרו ‎disperse ‎ye ‎(do ‎not ‎stand ‎in ‎crowds). ‎-- ‎Part. ‎pass. ‎מבדר ‎scattered. ‎Y. ‎M. ‎Kat. ‎III, ‎81d ‎top ‎מבדרן ‎מנהון ‎סגין ‎אית ‎וכ׳ ‎there ‎are ‎more ‎than ‎those ‎(twenty ‎four ‎cases) ‎scat- ‎tered ‎in ‎Mishnah ‎and ‎Boraitha. ‎Sabb. ‎20a, ‎v. ‎infra. ‎-- ‎2) ‎to ‎shake ‎(in ‎a ‎sieve). ‎Targ. ‎Amos ‎IX, ‎9. ‎[Ibid. ‎מחזרין, ‎prob. ‎מבדרין.] ‎Cmp. ‎בזיל. ‎- ‎3) ‎to ‎tread ‎olives. ‎Targ. ‎Mic. ‎VI, ‎15 ‎(perh. ‎בדד). ‎tihpa. ‎איתבדר, ‎איבדר; ‎thpe. ‎איתבדר, ‎איבדר ‎too ‎be ‎scatt- ‎ered, ‎to ‎disperse. ‎Targ. ‎Is. ‎XXXIII, ‎3; ‎a. ‎fr. ‎- ‎Sabb. ‎20a ‎מיבדרין ‎קנים ‎(v. ‎Rabb. ‎D. ‎S. ‎a. ‎l. ‎note ‎300, ‎ed. ‎מבדרן) ‎loose ‎staves ‎in ‎the ‎stove ‎will ‎fall ‎apart ‎(and ‎may ‎require ‎stirring). ‎Lev. ‎R. ‎s. ‎6 ‎and ‎the ‎denars ‎began ‎מתבדרין ‎to ‎be ‎scattered. ‎Gitt. ‎35b ‎איבדורי ‎ליבדרו ‎(not ‎איבדורו) ‎leet ‎them ‎disperse ‎(so ‎as ‎not ‎to ‎be ‎found ‎together). ‎Snh. ‎8a ‎bot. ‎ואיבדור ‎and ‎they ‎(the ‎judges) ‎dispersed. ‎-- ‎Denom. ‎בדור, ‎בדורא.