Page:A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature, Volume 1 (1903).djvu/27

This page has been proofread, but needs to be validated.
אַבְרְקִין
אֵגֶד
10

אַבְרְקִין,בְּרַקִּין m. pl. (ברק=פרק; cmp. בקר=פקר, v. אפקרסין) underclothes, inexpressibles, breeches (cmp. Lat. bracæ, braccæ—of Oriental origin). Y. Sabb. XVI, 15d שני א׳ Ar. (ed. Krot. אַבְרִיקִין; Bab. ib. 120a וב׳ פרגד, Ms. M. פרגוד, Ar. פרגודין; Rashi genouilliers, a. German Kniehosen). Y'lamd. B'resh. quot. in Ar. (expl. פטישיהון Dan. III, 21) ב׳ הנתונות וכ׳ (fem.) the underclothes put around their loins.

אַבְרָתָא,אַבְרָתָה f. pl. (ברי, v. אִיבְרָיָיא, a. הַבְרָאָה) hyssop (used against indigestion &c.). Sabb. 128a (explaining אֵזוֹב). Ib. 109b אברתה (mentioning two species, one named בר־הימג=אזוב, the other בר־הינג=אזוב יון). Ab. Zar. 29a Ms. M. a. Ar. (ed. אבדתא).

אַבְשׁוּנָא,אֲבִישְׁנָא m. (אבש=יבש) something dried; parched or dried ears of grain. Meg. 7b; Ps. 39b קמחא דא׳ flour of roasted ears. Ib. 40a חצבא דאבשו׳ Ar. (ed. אבי׳) a basin wherein ears are roasted.

אֻבְשִׁין, v. אוּבְשִׁין.

אָגָא(עָגָה) (Samar. אגה rendition of b. h. נקב; cmp. הָגָה) to spell (letters), blaspheme, swear. Snh. 101b תנא (ו)בגבולין ובלשון אגא Ar. (ed. עגה), the Boraitha remarks (to ההוגה as in Mishn. a. l.) this (condemnation of one uttering the name of the Lord) refers to the country (not the Temple), and in the sense of Samaritan aga (swearing). Cmp. Y. Snh. X, 28b top כגון אילין כותאי וכ׳ in a way as those Samaritans swear.

אגאלוגין,אגאליגין Gen. R. s. 28, beg., read אִילוֹגִין.

אַגַּב (contr. of אל גב=עַל, cmp. אַ־) prop. on the back, on top of, hence, upon, on the basis; (logic.) by dint of, on account of; by the way of. Snh. 95b א׳ אורחך while on thy road, i. e. incidentally, occasionally. Freq. א׳ אורחא, v. אוֹרְחָא.—B. Mets. 21b א׳ דיקירי because they are heavy.—Ib. llb, a. fr. מטלטלין א׳ מקרקעי the sale of movable chattel made binding by dint of immovable property jointly sold; cmp. קַרְקַע.—Kid. 26b א׳ אחר by means of somebody else (taking possession in behalf of the absent person). Ib. 27a מי בעינן א׳ is it necessary that he must say, 'Acquire movable by dint of acquiring landed property'?—Pes. 113a כל א׳ גביא בעיא every claim the legality of which rests on some additional circumstance (e. g. a loan collectible only on producing the note of indebtedness) requires collection (cannot be considered actual property until collected).—Sabb. 116a א׳ כתוב הוא דקדוש the parchment is sacred only on account of the sacred character of what is written on it.—Shebu. 40b, v. גְּרָרָא; a. fr.

אַגַּבָּא, v. גַּבָּא.

אגבאסטס, v. אָגוּסְטוֹס, end.

*אַגְבִּין m. (=אוֹגְבִין, h. גְּבִיעַ, גִּבְעוֹל) calix or corolla of flowers. Y. Kil. IX, 32a top א׳ קסריי the cissaros blossom (v. Lat. Dict. s. v. cissaros, Gr. Dict. s. v. χρυσάνθεμον) "a woolly substance growing on stones at the Dead Sea, looking like gold, and being very soft; its name is כלך (χάλκη, κάλχη) and it resembles sheep-wool".—(R. Ash. a. l. in Mishn.). Y. Sabb. II, 4c top אנב׳ ק׳, corr. acc. [Var. lect. אצבין=אֵצְוָוא?, אגטין.—Sabb. 20b , our w. appears as גושקרא, גשקרא, obviously a corruption of cissaros; Rashi ib. expl. 'the shell of the cocoon', prob. confounding with chrysallis which is likewise named from its gold color.]

אָגַד I (√אג, sec. r. of אוג, v. אוּגְיָא, cmp. אגר, חגר, עקד) 1) to twine around, tie up; to close, forbid. Succ. III, 1 ; a. fr.—Sabb. 60a אוֹגֶדֶת בו וכ׳ Ar. (ed. אוגרת, Ms. M. חוגרת) she fastens her hair with it.—Pes. 87a בנות ישראל שאוֹגְדוֹת וכ׳ ed. (Ms. M. בחורות…שמגידות, v. Hif.) the maidens in Israel who forbid intimacy to their betrothed. Erub. 21b ל״א אוגדות ed. (missing in Ms. M.).—2) (denom. of אֲגוּדָּה) to form a union or faction. Sifré Deut. 294, v. Nif. [B. Bath. 14a לוחות אוגרות, v. אָגַר a. אָכַל.]

Nif. נֶאֱגַד to be tied up, united &c. Maasr. I, 5 ירק הנֶ׳ משיֵאָגֵד vegetables ordinarily put up in bunches, are subject to tithes from the time they are tied. Y. Erub. III, 20d top.— Sifré Deut. 296 שלא תאגוד אליך אגודה (read תֵּאָגֵד) no alliance (of the surrounding nations) shall be formed against thee.

Hif. הֶאֱגִיד, contr. הֵיגִיד, part. מֵיגִיד, מֵגִיד, to tie up, fence in, forbid. Erub. 21b; Pes. 87a Ms. M. (play on מגדים Cant. VII, 14) שמֵגִידוֹת וכ׳ who forbid &c, v. supra (Rashi: שמַגִּידוֹת, v. נגד, who announce their menstruation); v. אָגַד II.

אֲגַד I ch. same to tie. Part. pass, אָגִיד. Yeb. 39b הא אֲגִידָא ביה is she not tied to him?, hence he must marry her.

אָגַד II (√גד, v. נגד a. גדל), Hif. הֵגִיד to stretch, prolong, postpone. Erub.21b; Pes. 87a (Ar. s. v. גד, v. however אָגַד) שמֵגִידוֹת וכ׳ who postpone (reserve) sexual intimacy for their husbands. Y. Keth. V, 29d bot. אני מֵיגֶרֶת וכ׳ I will extend (spend all the time of) my widowhood in my husband's house.

אֲגַד II ch. same; to be lengthened. Targ. Y. Ex. XIX, 13; Deut. XXX, 6. Denom. אוֹגְרוּתָא.

אֲגַד III,אַגְדָא m. (foreg.) long staff, whence 1) crutch. Targ. II Sam. III, 29 (some ed. אגר).—2) pole used as a yoke to carry burdens on the shoulder. B. Mets 83a דדרו בא׳ Ar., Ms. H., Oxf. &c. (Ms. M. איגרא, ed. אגרא, v. Rabb. D. S. a. l. note) who carry a burden on a yoke. Bets. 30a (v. Rabb. D. S. a. l. note 3); Sabb. 148a Ms. M. marg. אגרתא! (v. Rabb. D. S. a. l. note 6). V. תִּגְדָּא.

אֵגֶד(אִיגְדּ־) m. (אגד I) 1) tie, knot. Succ. 10b , a. fr. צריך א׳ must be tied together. Ib. הותר אִגְדּוֹ if the tie of the Lulab became loosened. Erub. 101b sq. בניטל באִגְדּוֹ (a. twice אִיגְ׳, Rabb. in D. S. a. l. באוּגְדּוֹ) when the door pin is handled by pulling the cord knotted to it.—2) bunch. Y. Ter. II, 41b א׳ שנטמא a bunch of herbs that became unclean.—3) surgical bandage. Sabb. 53a.

אֵגֶד,אֵיגֶד ch. same. Succ. 33b אי׳ מעלייתא וכ׳ (fem.!) it requires a substantial binding.