Page:A history of Japanese colour-prints by Woldemar von Seidlitz.djvu/423

This page has been validated.

INDEX

207

  • Taito, Tokimasa (Hokusai), 165, 166, 179
  • Takachika, 35
  • Takanobu, Fujiwara, 37
  • Takanobu, Kano, 43
  • Takimaro, 152
  • Takiyasu (Yosai), 186
  • Takuma school, 35
  • Takusho, Keisan, 131
  • Tamagawa (river), 148, 160, 175
  • Tamekazu (Hokusai), 166
  • Tan (brick-red), 15, 75
  • Tanabata (maiden's festival), 73
  • Tange, Tsukioka, 83
  • Tanyu, 43, 57
  • Tanzan, Tsuruzawa, 82
  • Tengu (monster), 192
  • Three-colour prints, 77, 92-94
  • Toba Sojo, 35
  • Toba-ye (comic style), 35
  • Tokaido (road from Yedo to Kioto), 148, 167, 177, 185, 188, 190, 193 n.
  • Tokio, see Yedo
  • Tokio Museum, 20
  • Tokiwagi, 51
  • Tokonoma, 9
  • Tokugawa clan, 42
  • Torii school, 69-75
  • Torin, 165, 180, 181
  • Toriyama, see Sekiyen
  • Tosa school, 36, 37, 39, 41, 44
  • Tosagon no Kami, 37
  • Toshinobu, Okumura, 78
  • Toshiro, Yeirakuya (publisher), 165
  • Toshu (Hokusai), 165
  • Toun, Hasegawa, 51
  • Toyoaki (Utamaro), 140
  • Toyofusa (Sekiyen), 139
  • Toyoharu, Utagawa, 115, 116, 161
  • Toyohiro, Utagawa, 160, 161
  • Toyokuni, Gosotei (Naajiro), 161
  • Toyokuni, Utagawa, 156-162
  • Toyokuni II., Utagawa (Kunisada), 160, 185
  • Toyomaru, Utagawa, 162
  • Toyomasu, Ishikawa, 116
  • Toyonobu, Ishikawa, 90, 91, 116
  • Toyonobu, Utagawa, 115
  • Triptychs, 16, 77, 90, 191
  • Tsukimaro, 154
  • Tsunemasa, 69
  • Tsunenobu, Kano, 43, 68, 69
  • Tsunetaka, Fujiwara, 37
  • Tsuneyuki, 68, 69
  • Two-colour prints, 70, 85-89
  • Ukiyoye (the popular style), 24-26, 42
  • Ukiyoye ruiko, 28
  • Uraga (village), 173
  • Urushiye (painted woodcuts), 71, 74
  • Utagawa family, 115
  • Utamaro, Kitagawa, 133, 134, 137-155
  • Utanosuke, 41
  • Villot, 19
  • Wai-tschi I-song, 30
  • Wakai, 20, 32
  • Waterfalls (depicted), 172, 187, 188
  • Wedding procession, 102
  • Wilson collection, 21
  • Wood-blocks, 12,49
  • Woodcuts, printing of, 13; technique of, in Europe, 10, 11; in Japan, 10, 11
  • Xylocraphic blocks, 12, 49, 60
  • Yamataka, 20
  • Yamato-ye (Japanese style), 35
  • Yamauba (mountain-woman), 149
  • Yasunobu, Kano, 43
  • Ye (style), 33
  • Yedo, 19, 36, 126, 160, 167, 176, 184, 191, 193
  • Yehon (illustrated book), 81
  • Yeiji, Kano, 183
  • Yeisen, Kano, 134, 178
  • Yeisen, Keisai, 28, 179, 187
  • Yeishi, Hosoi, 133, 134, 136
  • Yeisho, 135, 136
  • Yeisui, 136
  • Yeitoku, Kano, 43
  • Yeizan, Kikugawa, 183, 187
  • Yoritomo, Minamoto no, 36, 147
  • Yosai, Kikuchi, 186
  • Yoshimitsu, Tosa, 37
  • Yoshinobu, Yamamoto, 96, 104
  • Yoshinobu, Komai, 104
  • Yoshitoshi, 193
  • Yoshitsune, 192
  • Yoshiwara (Tea-house quarter of Yedo), 102, 135, 140, 144, 151, 152 n., 160, 178
  • Yuchiku (Moronobu), 65
  • Yukimaro, 141, 154
  • Yusen, Kano, 164
  • Yusuke (Utamaro), 140
  • Yuzei, Tachibana (Morikuni), 82
  • Zeshin, Shibata, 193