Page:A history of Japanese colour-prints by Woldemar von Seidlitz.djvu/422

This page has been validated.

206

INDEX

  • Okio, Maruyama, 47, 59
  • Okumura, see Masanobu
  • Omi (province), 193
  • Omiyo, 173, 179
  • Oteru, 173
  • Otoku, 161
  • Oxidisation of orange-red, 107
  • Oyei, 173, 174
  • Paris, Louvre, Grandidier collection, 21; Musée Guimet, 21; Bibliothèque Nationale, 21; private collections, 21
  • Perspective, 116, 117, 189
  • Poetesses, 176, 178
  • Poets, 176, 178; fifty, 110, 178; hundred, 113, 188, 192; six, 148, 149, 160; thirty-six, 113, 166
  • Polychrome printing, 13-15, 95-99
  • Primitives, 62
  • Raito, see Taito
  • Rankokusai, 141
  • Ranzan (writer), 168
  • Rat, year of the, 17
  • Riogoku Bridge, 159
  • Riokin (priest), 49
  • Riu (school), 33
  • Riusen, Ishikawa, 51
  • Ronin, the faithful, 149, 167, 174, 187, 188
  • Sadaharu, Akiyama, 90
  • Sadahide, 179
  • Sakakibara (writer), 86
  • Sandarahoshi (poet), 152
  • Sanraku, Kano, 43
  • Sansetsu, 43, 45
  • Satow, 20 n, 86
  • Schools (riu), 33
  • Sekigahara, battle of, 42
  • Sekiyen, Toriyama, 139, 140, 152
  • Sembonzakura (drama), 112
  • Senkwado (Shigenaga), 89
  • Sericulture, 113, 149
  • Sesshu, 39
  • Settan, Hasegawa, 184
  • Sharaku, Toshusai, 155, 156
  • Shigemasa, Kitao, 104, 108
  • Shigenaga, Nishimura, 80, 87, 88-92, 96
  • Shigenobu, Nishimura, 79
  • Shigenobu, Yanagawa, 166, 173, 179
  • Shijo school, 47
  • Shikimaro, 154
  • Shiko, 183
  • Shinsai, 182
  • Shinsui, Katsukawa, 69, 111
  • Shobei (Kiyonobu), 70
  • Shobei, Isoda (Koriusai), 105
  • Shogun (generalissimo), 19, 36, 50
  • Shoki (devil-queller), 146
  • Shonosuke (Kiyomine), 130
  • Shotei (Hokuju), 180
  • Shubun, Soga, 38
  • Shugetsu, 39
  • Shumman, see Summan
  • Shunboku, Ooka, 56, 83
  • Shuncho, Koikawa, 153
  • Shunkei, Mori, 183
  • Shunki, 117
  • Shunko, Katsukawa, 117
  • Shunko II., Katsukawa (Shunsen), 181
  • Shunman, see Summan
  • Shunro (Hokusai), 164, 165
  • Shunsen, 181
  • Shunsho, Katsukawa, 69, 110-115, 129
  • Shunsui, Miyagawa, 69, 100
  • Shuntei, 182
  • Shuntoku, Katsukawa, 117
  • Shunyei, Katsukawa, 117, 153, 181
  • Shunyen, Katsukawa, 117
  • Shunzan, Katsukawa, 129
  • Shuzan, Sakurai, 6, 56
  • Siebold, 20, 169 n.
  • Society of the Flower Hats, 17
  • Sogakudo, see Sugakudo
  • Soji, 165
  • Sojun, Yamaguchi, 131
  • Sori (Hokusai), 165 and n.
  • Sori, Hishikawa (Hokusai?), 165 and n.
  • Sori, Tawaraya, 165
  • Sosen, Mori, 47
  • Sotan, 38
  • Sotatsu, 45
  • Sozu, Yeshin, 34
  • Strange, Edward, 27
  • Street-dancers, by Hokusai, 172
  • Style (ye), 33
  • Sugakudo, 193
  • Suiko Den (tales of robbers), 168, 176, 178, 188
  • Sukenobu, Nishikawa, 80
  • Sukenori, Yeinō Kano, 80
  • Sumida (river), 126, 159, 176, 181, 186
  • Sumiyoshi-riu, 37
  • Summan, Kubo, 127
  • Sun-goddess, 175
  • Super-impression of colours, 93
  • Surimono (print), 14, 16, 98
  • Taigo (Shogun Hideyoshi), 42
  • Taira (Heike), 36