Page:A history of Japanese colour-prints by Woldemar von Seidlitz.djvu/421

This page has been validated.

INDEX

205

  • Kiyoharu, Kondo Sukegoro, 73
  • Kiyohiro, Torii, 94, 130
  • Kiyomasa, Torii, 130
  • Kiyomasu, Torii, 72, 75, 92
  • Kiyomine, Torii, 130
  • Kiyomitsu, Torii, 92, 130
  • Kiyonaga, Seki, 127
  • Kiyonaga, Torii, 49, 54, 119-134
  • Kiyonobu, Torii, 69-73, 92
  • Kiyonobu II., 72, 74
  • Kiyoshige, Torii, 73
  • Kiyosomo, Torii, 73
  • Kiyotada, Torii, 72
  • Kiyotsune, Torii, 95
  • Kobo Daishi, 32, 37
  • Ko-Kuyu, 35
  • Koepping collection, 22
  • Ko-Hogen, 40
  • Kokan, 60, 116, 166
  • Kokkwa (periodical), 24, 31, 86
  • Komachi, 160
  • Korai-ye (Korean style), 23
  • Korea, 29, 30
  • Korin, 15,45, 57, 58, 131
  • Koriusai, 105-107
  • Kose-riu (Japanese style), 33
  • Kosuisai (Shigemasa), 108
  • Koyetsu, 46
  • Kuki, Viscount, 20
  • Kumakichi (Toyokuni), 156
  • Kunimasa, Utagawa, 130, 160, 161
  • Kuninobu, 104
  • Kunisada, Utagawa, 184-186
  • Kuniyasu, 161, 188
  • Kuniyoshi, Utagawa, 188, 203
  • Kwaigetsudo, 67
  • Kwannon (goddess), 192
  • Kwa Sestu, 193
  • Landscape, 77, 122, 131, 171, 188-190
  • Le Blanc du Vernet, 34
  • Leyden, 27
  • Liebermann collection, 28
  • London, 28
  • Madsen, 23, 168
  • Magetsudo, 79
  • Magosaburo, Nishimura, 80
  • Makimono (picture), 9, 36
  • Makurahiki (game), 150
  • Mandarin duck, by Shigenaga, 89
  • Manet, E., 7, 19
  • Mangoro, Giokusai (Yeizan), 183
  • Mangosaburo, see Magosaburo
  • Mangwa (Hokusai's), 168, 173, 176, 182
  • Mannerism (Utamaro's), 138
  • Maruko, 130
  • Masafusa, 79
  • Masanobu, Kitao, 110
  • Masanobu, Okumura, 70 n, 75-79
  • Masashige, Kusunoki, 182
  • Masayoshi, Kitao Keisai, 15, 59, 131
  • Masunobu, Tanaka, 94
  • Matahei, Iwasa, 41, 42
  • Matoori, 6
  • Matora, Oishi, 183
  • Meisho (travel-book), 179, 183
  • Meotoiwa (twin rocks), 147
  • Mica (mother-of-pearl dust), 15, 71, 146
  • Michishige, 64
  • Mikado (emperor), 19
  • Minamoto (Genji), 36
  • Mitimaro, 141
  • Mitsunaga, 37
  • Mitsunobu, Hasegawa, 61
  • Mitsunobu, Kano, 43
  • Mitsunobu, Tosa, 41
  • Mitsunori, Tosa, 41
  • Mitsuoki, Tosa, 44
  • Mitsushige, Tosa, 41
  • Mitsuyoshi, Tosa, 44
  • Months, allegories of the, 113, 115, 126
  • Morikuni, Tachibana, 59, 82
  • Morinobu, Kano, 43
  • Moronaga, 65
  • Moronobu, Hishikawa, 61-68
  • Motomitsu, 35
  • Motonobu, Kano, 40
  • Muther, 24
  • Naajiro, 161
  • Nagaharu, Miyagawa, 68
  • Nagayoshi, 154
  • Nanriu, 29
  • Naonobu, Kano, 43
  • Naotaka, Shirai, 47
  • Nara, 31, 32; Museum, 20
  • Naturalism, 6, 141, 189
  • Nen Kawo, 38
  • New York, Vanderbilt collection, 21
  • Nichiren (priest), 179
  • Nishikiye (colour-prints), 16, 85
  • Nishimura, 80
  • Niwaka (festival), 146, 148
  • No-Dance, 116, 160, 172
  • Nobuzane, 37
  • Norishige, 67
  • Oeder collection, 22
  • Oiran (courtesan), 152 n.