Open main menu

Page:First Lessons in the Tie-chiw Dialect.pdf/55

This page needs to be proofread.
42
 
21 Blankets 二一丨領被 Ji it nia poe
22 Mattresses 二二領褥 Ji ji nia jok
23 Carpets 二三領氊 Ji sa nia chien
24 Gowns 二四領袍 Ji si nia kaou
25 Curtains 二五領虻帳 Ji gñou nia mang ta
26 Mats 二六領草蓆 Ji lak nia chaou chiĕ
27 Bamboo matsdo. 二七領竹丨 Ji chĭt nia tek chiĕ
28 Rattan matsdo. 二八領籐丨 Ji poĭ nia tin chiĕ
29 Flag matsdo. 二九領京捫蓆 Ji kaou nia kia bun chiĕ
30 Rain jackets 三十領棕蓑 Sa chap nia chang sui
1 Close cap 一頂紗㡌 Chĕk teng sey baw
2 Satin caps 二頂縀丨 Naw teng tŭng baw
3 Felt hats 三頂毡丨 Sa teng chi baw
4 Tassel'd caps 四頂纓㡌 Si teng eng baw
5 Straw hats 五頂草㡌 Gñou teng chaou baw
6 Bamboo hats 六丨葵笠 Lak teng kuey loĭ
1 Trunk 一脚箱 Chĕk kʼha sie
2 Baskets 二脚囊 Naw kʼha lang
3 Chests of drawers 三脚櫃 Sa kʼha kñui
4 Water pails 四脚水桶 Si kʼha chui tang