Open main menu

Page:First Lessons in the Tie-chiw Dialect.pdf/55

This page needs to be proofread.
42
 
21 Blankets
二一丨領被
00000 00000Ji it nia poe
22 Mattresses
二二領褥
00000 00000Ji ji nia jok
23 Carpets
二三領氊
00000 00000Ji sa nia chien
24 Gowns
二四領袍
00000 00000Ji si nia kaou
25 Curtains
二五領虻帳
00000 00000Ji gñou nia mang ta
26 Mats
二六領草蓆
00000 00000Ji lak nia chaou chiĕ
27 Bamboo matsdo.
二七領竹丨
00000 00000Ji chĭt nia tek chiĕ
28 BambooRattan matsdo.
二八領籐丨
00000 00000Ji poĭ nia tin chiĕ
29 BambooFlag matsdo.
二九領京捫蓆
00000 00000Ji kaou nia kia bun chiĕ
30 Rain jackets
三十領棕蓑
00000 00000Sa chap nia chang sui
10 Close cap
一頂紗㡌
00000 00000Chĕk teng sey baw
20 Satin caps
二頂縀丨
00000 00000Naw teng tŭng baw
30 Felt hats
三頂毡丨
00000 00000Sa teng chi baw
40 Tassel'd caps
四頂纓㡌
00000 00000Si teng eng baw
50 Straw hats
五頂草㡌
00000 00000Gñou teng chaou baw
60 Bamboo hats
六丨葵笠
00000 00000Lak teng kuey loĭ
10 Trunk
一脚箱
00000 00000Chĕk kʼha sie
20 Baskets
二脚囊
00000 00000Naw kʼha lang
30 Chests of drawers
三脚櫃
00000 00000Sa kʼha kñui
40 Water pails
四脚水桶
00000 00000Si kʼha chui tang