Open main menu

Page:First Lessons in the Tie-chiw Dialect.pdf/54

This page needs to be proofread.
41
 

NUMERAL AFFIXES.

10 Thread
一條線
00000 00000Chĕk tiou sua
20 Braids
三丨辮
00000 00000Naw tiou pi
30 Bathing cloths
三丨浴布
00000 00000Sa tiou ĕk pou
40 Turbans
四丨頭布
00000 00000Si tiou taou pou
50 Cravats
五丨封領
00000 00000Gñou tiou huang nia
60 Bands
六丨帶
00000 00000Lak tiou toa
70 Towels
七丨面巾
00000 00000Chĭt tiou min kŭrn
80 Handkerchiefs
八丨手巾
00000 00000Poĭ tiou chiw kŭrn
90 Hairs
九丨頭毛
00000 00000Kaou tiou taou maw
10 Ropes
十丨䌇
00000 00000Chap tiou
11 Fowls
十一隻雞
00000 00000Chap it chiă koi
12 Ducks
十二丨鴨
00000 00000Chap ji chiă ăh
13 Geese
十三丨鵝
00000 00000Chap sa chiă gaw
14 Dogs
十四丨狗
00000 00000Chap si chiă kaou
15 Goats
十五丨羊
00000 00000Chap gñou chiă ie
16 Pigs
十六丨猪
00000 00000Chap lak chiă tŭr
17 Cows
十七丨牛
00000 00000Chap chĭt chiă gu
18 Chairs
十八丨𬃪
00000 00000Chap poĭ chiă ì
19 Tables
十九丨床
00000 00000Chap kaou chiă chŭng
20 Boats
二十丨船
00000 00000Ji chap chiă chun