Page:Japanese Wood Engravings.djvu/95

This page has been validated.


INDEX

 1. Aston, Mr. W. G., on Korean books, 9
 2. Audsley’s Ornamental Arts of Japan, 64
 3. Bairei, 61
 4. Brinckmann, Dr., on Hokusai, 53
 5. Chinese Pictorial Engraving, history, 6
 6. Chōshun, Miyagawa, 20
 7. Chromoxylography in the Fourth Period, 22
 8. Colours used in Printing, 67
 9. Critical Summary, 71
 10. Decadence of Japanese Engraving, 74
 11. Dickins, Mr. F. V., on Hokusai, 53
 12. Duret, M., on Hokusai, 53
 13. Égawa Santaro, 54
 14. Égawa Tomikichi, 54
 15. “Ehon hokan,” 18
 16. “É-hon té-kagami,” 40
 17. “É-hon Yamato hiji,” 40
 18. European Art. Influence in Fourth Period, 54
 19. Fenollosa, Professor, on Hokusai, 53
 20. Fifth Period of Japanese Engraving, 56
 21. First Period of Engraving, 12
 22. Fourth Period of Engraving, 22
 23. “Fugaku hiak’kei,” 56
 24. Fujimura Zenyémon, 40
 25. Gakutei, 32
 26. Genyémon, Murakami, 40
 27. Ginsetsu, Tomikawa, 50
 28. Giokuransai Sadahidé, 51
 29. Giokuyan Ishida, 51
 30. Gokan, Shiba, 54
 31. Goncourt, M. de, on Utamaro, 36
 32. Gonse, M., on Hokusai, 53
 33. Gonshiro, Idzumiya, 22
 34. “Gwa-ho,” 40
 35. “Gwa-ko sen-ran,” 40, 64
 36. “Gwashi kwai-yo,” 40
 37. “Gwa-soku,” 40
 38. “Gwa-to-Sai-yu dan,” 55
 39. Hanabusa Itchō, 20
 40. Hanzan Matsukawa, 58
 41. Hanzan Yasunobu, 45
 42. Haségawa Settan, 58
 43. Haségawa Settei, 58
 44. Haségawa Tōün, 17
 45. Hayami Shunkiosai, 45
 46. Hiroshigé, 58
 47. Hishigawa Moronobu, 15
 48. “Hōgen Monogatari,” 13, 48
 49. Hōitsu, 20
 50. Hokkei, 54
 51. Hokucho, 58
 52. Hokujiu, 54
 53. Hokusai, 36, 50, 52
 54. “Hokusai Mangwa,” 56
 55. Hokushiu, 58
 56. Hokuün, 54
 57. Hokuyei, 58
 58. Hosoï Yeishi, 36, 50
 59. “Ichimai-yé,” 43
 60. Ichiriusai Hiroshigé, 58
 61. Idzumiya Gonshiro, 22
 62. Inoüyé Shinichiro, 32
 63. Isai, Katsushika, 54
 64. “Isé Monogatari,” 13, 48
 65. Ishida Giokuzan, 51
 66. Iskikawa Riusen, 17
 67. Ishikawa Toyonobu, 30
 68. Itchō, Hanabusa, 20
 69. Japanese Engraver, compared with European, 72
 70. Japanese pictorial engraving, history, 9
 71. Japanese printer, 72
 72. “Kaibiaku yu-raiki,” 56
 73. Katsugawa Shunshō, 32
 74. Katsugawa Shunko, 32
 75. Katsugawa Shunyei, 32
 76. Katsugawa Shunjō, 32
 77. Katsugawa Shunchō, 32
 78. Katsugawa Shunwo, 32
 79. Katsugawa Shuntei, 32
 80. Katsushika Hokusai, 52
 81. Katsushika Isai, 54
 82. “Keisai so-gwa,” 64
 83. Keisai Yeisen, 51
 84. Kihei, Yamamoto, 8
 85. Kikuchi Yōsai, 58
 86. Kikugawa Yeizan, 36
 87. Kitagawa Utamaro, 36, 50
 88. Kita-wo Shigémasa, 33, 34
 89. Kita-wo Masanobu (Kioden), 50
 90. Kita-wo Keisai Masayoshi, 77
 91. Kioden, 34, 50
 92. Kiosai, 1, 61
 93. “Kobi no Tsubo,” 32
 94. Kōbō Daishi, 9
 95. Korean Pictorial Engraving, 9
 96. Kōrin, Honnami, 20
 97. Kōriusai, 33
 98. Kunisada, Utagawa, 51, 56
 99. Kuniyoshi, Utagawa, 56
 100. “Kuniyoshi Yatsugwa,” 51
 101. “Kusa-zoshi,” 50
 102. “Kwanyin Sutra,” 8
 103. “Kwaraku Meisho dzu-yé,” 45, 58
 104. “Kwaraku Saiken dzu,” 20, 45
 105. “Man ro-jin” (Hokusai), 56
 106. Masanobu, Kitawo, 50
 107. Masanobu, Okumura, 17
 108. Masayoshu, Kitawo Keisai, 77
 109. Matsugoro, Yamaguchi, 36
 110. Matsukawa Hanzan, 48
 111. “Meizan dzu-yé,” 98