Open main menu

Page:Sacred Books of the East - Volume 21.djvu/491

This page needs to be proofread.


INDEX. Abin Yasht, page 253. Abbhutadhamma, 45. Abhasvaras (pi.), 340, 346. Abhayandada, 412. Abhi^flS, 1, 89, 131, 242. Abhi£«2£#anabhibhfi. See Mahl- bhi^a^-wanabhibhfl. Abhirati, 177. Abhisamskira, 317. Abhyudgatara^a, 429. Adbhutadharma, 45. Aditi, 124, 371. Aditta-pariyiya, 79. Agltajatru, 6. Ag-ita, 18 seq., 290 seqq., 311, 316 seq., 320 seqq. A^-ivaka, 263. A^tfita-KauWinya, 2, 34, 56, 198, . Agrajrivaka, 2. Aial*, 374. Akanish/£as (pi.), 340. Akajapratish/£ita, 178. Akshayamati, 4, 406, 412 seq. Akshobhya, 177. Alahkarajubha, 420. AlahkarasGra, 420. Amitibha, 178, 389, 417. AmitSyus, 178, 389, 417. Amoghadaivin, 4. AnibhibhO, 183. AnagSmin, 315, 330, 387. Ananda, 3, 205 seqq. Ananda-Bhadra, 207. Anantajt&ritra, 284. Anantamati, 19. Anantavikr&min, 4. Anavanamitavai^ayanta, 206. AnavanatS Vai^ayantt, 206. Anavatapta, 5. Anikshiptadhura, 4. Anilambha, 394. ^nisawsa, 336. Anr/jawsa, 336. Anupadhuesha, 139. Anupadisesa, 139. Anupamamati, 4. Anutpattikadharmakshinti, 134, 254. Anuvyarigana, 246. Anyl, 371. Apastamba, 48. Apkr/tsna, 394. Apokasma, 394. AppamaMa, 140. Apra/rihita, 99. Apratyanika, 94. Apratyaniya, 94. Ara##akanga, 293. Araayadhuta, 293. Ardvi Sfira, 253. Arhat (of the Buddhists), 1, 8, 35, and further passim. Arhat (of the Gainas), 265. Arfipabrahmaloka, 241. Arya, 13,79, 81, 275, 338. Aryasatyini. See Truths. Ajaiksha, 71. Asamasama, 418. Asankhyeya, 284, 329, 331. Ajaya, 317. Asekha. See Ajaiksha. Ajoka, 383. Ajva^it, 2. Ajvins, 67 seq. AtikrSntabhSvanlya, 387. Aupapaduka, 160. Avabhjlsa, 142. Avalokitejvara, 4, 406 seqq. Avarta, 439. Aveaika-dharma, 31. Avidyl, 133. AvUi, 7, 10, 92, 337, 34°, 350* 3^0. Bala, 79. Beal (S.), 228, 406, 414. Benares, 56, 70. Bhadra (a world), 258. Bhadrakalpa, 193. BhadrapaMa, 4, 360. BhadravargTya, 2. Bhadrika, 2. Bh£gavata-Pura#a, 118.