Open main menu

Page:Sacred Books of the East - Volume 21.djvu/492

This page needs to be proofread.
444
SADDHARMA-PUNDARÎKA.

Bhaisha^yara^a, 4, 213 seqq., 255, seqq., 385, 392, 394, 404, 430. Bhaishag-yara^asamudgata, 394, 430. Bharadva^a, 19. Bharadva^a, 2. Bharhut (Stfipa of), 345. Bhavana*, 140. Bhavan?, 371. Bhishmagar^itasvararaga, 354 seqq. Bhishmasvara, 360. Bigandet (P.), 55, 421. Birth Stories, 2. See Gataka. Bodhapakshika. SeeBodhipakshika. Bodhi (constituents of). See Bodh- yahga. BodhimaWa. 155. Bodhipakshika, 420. Bodhisattva, 4, and further passim. Bodhi tree, 300. Bodhyanga, 31. Brahma (SahSmpati), 5, 55, 69, 252, 347, 349, 387, 416. Brahmadhva^a, 178. Brahmaiakra, 134. Brahmakaya ( = Brahmakayika), 345. Brahmakayika, 5, 156, 342, 347, 387. Brahmaloka. See Brahma-world. Brahmas (pi., divine beings), 21, 64, 115, 345. Brahmasamstha, 63. Brahma-Sutra, 63, 322 seq. Brahmavadin?, 336. Brahmavihara, 140. Brahma-world, 160, 241, 315, 322 seq., 340, 364, 387. Br/haspati, 411. Br/hat-Sawhita, 76, 179. Buddha, 16, and further passim. Buddhadharma, 31. Buddha-field, 7 seqq., 145, 194, 211, &c. Buddhaghosha, 241. Buddha-vehicle, n, 42 seq., 89, 129, 137. Btihler (G.), 48. Burnout (Eug.), 2, and further passim. Childers (R. C), 31, 71, 132, 241, 325. Cunningham (A.), 345. Dikshaya*?, 435. DaWa, 435. Daw^apati, 435. Da«<£vatf, 435. Dasabala, 31. Dajajila, 269. Devadatta, 246 seq. Devanikaya, 342. Devaraga, 247. Devasopana, 247. Dhammakkhandha. See Dharma-skandha. Dhammapada, 58, 99. Dhanvantari, 404. DhaYa/ri, 311, 314. Dharaaidhara, 4. Dharamndhara, 4, 418. Dharma, 56, 245 seq. Dharmabh&xraka, 336. Dharmadhara, 5. Dharmagahanabhyudgatara^a, 208. Dharmalokamukha, 420. Dharmamati, 19. Dharmaparyaya, 6, 17, 20 seqq., 65, 120, &c. Dharmaprabhisa, 195 seqq. Dharmarag-a, 58, 91, 115, 122, 307. Dharmasa/fciti, 272. Dharmaskandha, 241. Dharmika, 245. Dhatu, 251, 399. Dhr/'tarash/ra, 4. Dhr/tipariptiroa, 67. Dhutaguwa, 132. Dhutanga, 132, 193. Dhva^agrakeyfira, 393. Dhyani-bodhisattva, 1 34. Dhyani-buddha, 134, 41 1, 417. DTpankara, 22, 28, 300. Dipavawsa, 241, 260, 281, 383. Drz'shfiguru, 407. Druma, 5. Dundubhuvarara^a, 358. Durga, 256, 371,435. Ekaiakra, 81. Ekapid, 81. Fausboll (V.), 45, 48. Gadgadasvara, 393 seqq. Gandharva, 5, 7, 20, 23, 69, and further passim. Gandharvakayika, 5. Ganfc/a, 6 seq., 20, 69, 162, and further passim. Gth, 45. Gaur, 373. Gautam, 3, 256 seqq.