Open main menu

Page:Sacred Books of the East - Volume 21.djvu/497

This page needs to be proofread.
449
INDEX.

SaWilyavidya, 320. Sankara (the philosopher), 63, 134. Sankhajila, 11. SZri (son of) = Sariputra, 47 seq., 56, S^riputra, 2, 30 seqq., 252 seqq. Sasiketu, 145. Satapatha-Br&hmaffa, 386. Sayylsana, 308. Slihm (name of Brahma), 5, 179; name of an angel, 167. Siva, 5,81,115,407,435. Srimaaera, 292. 5ravaka, 129. £r&vaka-yana, 269. Srtgarbha, 22, 27. SubhavyGha, 419 seqq. SQnyatS, 127 ; cf. 99. iSvetlrvatara Upanishad, 134. Tldt (tadin), 25. Taittiriya Aranyaka, 314. Tama*lapatra>&andanagandha, 1 50 seq. Tamilapatra£andanagandhabhi££a, TSpin, 25. Tlra*, TSrakS, 251, 253. Tathigata, 9, 12, 17, and further passim. Tathagatas (the sixteen), 178. T3yin, 25, 45, 57, 113, 144, 169, 199, , 209, 287, 315. Ttrtha-doctrine, 260. Ttrthika, 63, 259 seq., 265. Tishter Yasht, 253. Tishtrya, 253. Tishya ( = Upatishya), 89. Trailokavikramin, 4. Trlyastriwja (gods), 156. Trenckner (V.), 132. TrinSbhi, 81. Tripid, 81. Trivartman, 134. Trivrit, 134. Truths (the four great), 18, 90, 158, Tushita gods, 436. Udana, 45. Upidina, 172. UpSdisesa, 138. Upananda (an Arhat), 3 ; a Naga, 5. Upanisa, 317. Upasthayaka, 209. Upatishya, 89. Uplya, 30 ; cf. 307. Uplyakauralya, 30, 59. t)r»a, 427. Utpalaka, 5. Uttaramati, 4. Va^giputtaka, 260. Va^ra-Aiirya, 269. Vagrakkbediki, 59. Va^rapibii, 411. Vaidehf, 6. Vafcayanta, 342, 345. Vaihayasa, 227. Vaipulya, 45. VairoianarajmipratimaWita, 393,

seq., 419, 429. 

VaLr&radya, 246. Vai/rava«a, 4, 373. Vaivasvata, 309. Vaiyakarana, 45. Vakkula, 2, 198. Vakula, 2, 198. Vandya, 318. Var&ha-Mihira, 76. Varaprabha, 21 seq., 26 seq. Vardhamanamati, 4. Varuwadatta, 4. Vashpa, 2. Vajtbhflta, 1. Vasuki, 5. VSyu, 397, 401 seq. Vedalla, 45. Vedinta, 322. Vehicles (the three), 78 seqq., 213. Vemaiitri, 6. Vepaiitti, 6. Veyyakanwa, 45. Vihara, 222. VikurvS, 406. Vimala, 253 seq. ; name of a Sami- dhi, 420. Vimalabhasa, 420. Vimaladatta, 380 ; name of a Sama- dhi, 393. Vimaladatta, 419 seqq. Vimalagarbha (a prince), 419 seqq.; name of a Sam&dhi, 394. Vimalagranetra, 27. Vimalanetra, 22, 419 seqq. Vimalanirbhisa, 420. Vimalaprabha, 394. Vimatisamudghitin, 19. Vimoksha, 31. Vimukti, 31. Vinirbhoga, 355. Viparyin, 193. Vipraiitti, 6.