Page:Sacred Books of the East - Volume 21.djvu/498

This page needs to be proofread.
450
SADDHARMA-PUNDARÎKA.

saddharma-pilydarIka. Vipratyanika, vipratyaniyaka, 17. Virata, 66, 68. VirC&£aka, 4, 373. Virtipaksha, 4. Vueshamati, 4, 19. Vishmi, 5, 44, 81, 173, 301, 397, 4". VLrish/aiiritra, 284, 364, 367, 394, a. Vistin/avati, 429. Vi/uddhaiaritra, 284. Vkrvanitha, 309. Vyflha, 173. Vyfihara.ga (a Bodhisattva), 394 ; name of a Samadhi, 394. Westergaard (N. L.), 253. Ya##avalkya, 141. Yama, 65 seq., 91, 115 seq., 167, 178, 233, 248, 309, 402, 415, . Yina, 34, 53. Yajaskama, 23, 28. Yajodhara, 3, 257 seq. Yoga, 7. Yogajastra, 31, 71, i4°» 387* 4°*«  Yoga system, 31, 7 1, 387. Yogayatri, 170. Yogin, 7, 92, 319.