Page:Statesman's Year-Book 1899 American Edition.djvu/1197

This page needs to be proofread.


STATISTICAL AND OTHER BOOKS OF REFERENCE 841

Vcrzaiuelitig van ConsiUaire en andere Berigteu en Verslagen over Nijvcrheid, Haudel en ycheopvaart. Uitgegcvcn door het Miuisterie van Buitciilaiidschc Zakeii. Jaargang 1807. 4. 's Graveiihagc.

(2 Colonica.

Algemeen vij^jarig verslag van Let inlandsch onderwijs in N.I. over 1873-1877 (Batavia, 1880), en over 1878-1882 (Batavia, 1885).

Begrooting van Ned. Indie voor 1809.

Holland. East Indies. Colonial Possessions. Admiralty, Naval Intelligence Depai't- nient. London, 1888.

Jaarcijfers voor 1896 door de Centrale Comrnissie voor de Statistiek.

Jaarboek van het niijnwezen in Nederlandsch Oost-Indie. Uitgegeven op last van Z. E.vc. den Minister van Kolonien. 1888. Amsterdam, 1889.

Koloniaal Verslag van 1897. 's Gravenhage, 1898.

Naamregister van Nedcrlaiidsche-Indii' voor 189(5. Batavia.

Regeerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie. 1898. Batavia.

Reports on the Trade of Java and of Curacjoa. Foreign Office Reports, Annual Series. London

Re.siime van het onderzoek uaar de rechten van den inlander op den grond op Java en Madoera. Batavia. 1890.

Verhcek (H. D. V.), and Fennevia (R.), DescriiJtion geologiqne de Java et Madoura. 2 vols. Amsterdam, 189(5.

Verslag van den dienst der Staats spoorwegen op Java over 1895.

2. Non-Official Publications. (1) The Netherlands.

Algemeene Statistiek van Nederland. Uitgegeven door deVereeniging voor de Statistiek in Nederland. 8. Leiden, 1SC9-82.

^mtcis (E. de), Holland. [Translated from the Italian.] 2 vols. 8. London, 1883.

Baedeker's Handbook for Belgium and Holland. 11th ed. London, 1894.

Bloki^. J.), History of the People of the Netherlands. [Eng. Trans.] Part I. London, 1898.

Ditchfield (P. IL), The Church in the Netherlands. 8. London, 1892.

Dowp^<j/(H. M.), Friesland Meres. 3rd ed. 8. London, 1890.

Een Halve Eeuw, 1848-98. The Hague, 1898.

Hare (A. J. C), Sketches in Holland and Scandinavia. London, 1885.

Havard (H.), In the Heart of Holland. (Eng. Trans.) 8. Lonaon, 1880.

Heusden (A. van), Handboek der aardrijkskunde, staatsinrigting, staatshuishouding en statistiek van het koningrijk der Nederlanden. 8. Haarlem, 1877.

Loos (D. de). Organisation de I'enseignement secondaire dans le Royaume des Pays-Bas. Leiden, 1894.

Meldrum ( D. S.), Holland and the Hollanders. New York, 1S9S.

IfofZej/ (J. L.), The Rise of the Dutch Republic. 3 vols. 8. London, 1858.

Motley (J. L.), History of the United Netherlands. 4 vols. London, 1869.

Murray's Handbook for Holland and Belgium. 8. London.

Oppenheim (Dr. J.), Handboek voor het gemeenterecht. Groningen, 1895.

Rengers (van Welderen, Baron), Schets einer parlementaire genhidenis van Alderland. 2 vols, 's Gravenhage, 1893.

/foyers (J. E. T.), Holland. In " Story of the Nation" Serie-s. 8. London, 1886.

Staatkundig en staathuishoudkundig Jaarbockj . Uitgegeven door de Vereeniging voor de Statistiek in Nederland. 8. Amsterdam.

Wood (C. W.), Through Holland. 8. London, 1877.

(2) Colonics.

Aardi-ijkskundig en statistisch woordenboek van Ned. Indie. Amsterdam, 1861.

Almeida (W. B. d'), Life in Java. 2 vols. 8. London, 1864.

Bemmele (J van) and Hooyer (G. B.), Guide to the Dutch East Indies. London, 1897.

Beig (Van den), The Financial and Economical Condition of Nethei-lands India. 1895.

Bickmore (H. S.), Travels in the East Indian Archipelago. 8. London, 1868.

BooI(H. J.), Regeringsreglement van Ned. Indie. Zalt-Bommel, 1876.

Boys (H. S.), Some Notes on Java and its Administration by the Dutch. 8. Allahabad, 1892.

Cool (W.), With the Dutch in the East. [Military operations in Lombok, Sic, in 1894. Eng. Trans.] London, 1897.

De indische Gids. Leiden, 1897.

DeJonge (Jhr. M. J. K. J.), De Opkomst van het Nederlandsch gezag over Java II. — VII. The Hague, 1869-75.

De Louter (Dr J.), Handleiding tot de kennis van het staats- en administratiefrecht van Ned. Indie, 's Gravenhage, 1895.