Page:United States Statutes at Large Volume 34 Part 3.djvu/125

This page needs to be proofread.


rancansrosr ooNvENr1oN»nENMAnK. ,- ;,§§2,‘;, 2965 Par¢·eZ.s-Bust C0¢2z·e72tv'm2 between the Uazited States of America and J“"° 30-1*6- Denmark. August 15. 1906. . For the purpose of making bet- I den Hensigt at forbedre Post- P’°’“”m°· ter postal arrangements between forbindelsen mellem Danmark og the United States of America and de Forenede Stater i Amerika ere Denmark, the undersigned G. B. Undertegnede, Generaldirektora- Cortelyou, Postmaster- General of tet for det danske Postvaesen, og ' the United States of America. and G. B. Cortelyon, Generalpostmes- The Directorate General of Posts ter i de F orenede Stater i Ameof Denmark, by virtue of author- rika,i Henhold til meddelt Bemyn · ity vested in them, have agreed digelse,komneoverens on folgende upon the following articles for the Artiklertil Etablering af en Pakkeestablishment of a Parcels—Post postudvekslingmellemdetoLande. . System of exchanges between the P - two countries. Anrrcnrz I. - ARTIKEL I. e The provisions of this Conven— Bestemmelserne i denne Over- _Exteur of convention relate only to parcels of mail enskomst vedrore kun Postpakker, tm"` matter to be exchanged by the der udveksles efter det her fastsystem herein provided for, and satte System, og berére ikke de do not affect the arrangements nugaeldende Bestemmelser i Vernow existing under the Universal denslpostkonventionen, hvilke Postal Convention, which will con- skul e vedblive at gaelde som tinue as heretofore; and all the hidtil; alle dei det efterfélgende agreements hereinafter contained indeholdte Bestemmelser vedrore apply exclusivelv to mails ex- udelukkende de Poster, deriHenc angcd under these articles, di- hold til disse Artikler udvekslcs rectly between the office of New direkte mellem Penge —og Pakke· York, and such other offices within postkontoret i Kjobenhavn samt the United States as may be here- de andre Postkontorer i Danmark, after designated by the Postmas- som senere maatte blive bestemte ter-General of the United States; af den danske Postbes tyrelse, og and the office of Copenhagen, and Postkontoret i New York samt de such other offices in Denmark as andre Postkontorer i de Forenede may be hereafter desi nated by Stater, som senere maatte blive the Directorate Genera? of Posts bestemte af Generalpostmesteren ' of Denmark. i de F orenede Stater. Anrxcuz II. “Aarumt I1. There shall be admitted to the I de Poster, der udveksles im${;*°*•¤‘¤¤d¤*i“€d*° mails exchanged under this Con- Henhold til denne Overenskomst, ' vention, articles of merchandise kan sendes Varer og Postsager—— and mail matter—except letters, herfra undtaget Breve, Brevkort postcards and written matter of og skrevne Sager af enhverArt-—, all kinds—that are admitted forsaavidtdisse Forsendelser overunder any conditions to the do- hovedet kunne postbefordres i mestic mails of the country of Afsendelseslandets indenrigske