Page:United States Statutes at Large Volume 43 Part 2.djvu/363

This page needs to be proofread.


A s.ms. 1710 CONVENTION—NETHERLANDS EAST INDIES. _ "%°**°¤ "°¤ ‘¤‘ All admissible articles of mer- Alle eoorloofde handelswaren sp°°¤°°'°“` chandise mailedinone country for verzondin in het eene land voor the other or received in one coun- het andere of ontvangen in het try from the other, shall be free eene land van het an ere sullen from any detention or inspection vri] zig: van elke aanhoudmi of whatever, except such as is re- van e e onderzoek van we en uired for collection of customs aard ook, behalve van d1e_noodig duties, and shall be forwarded by voor de invordering van mvoerthe most speedy means to their rechten en zullen op de snelste destination, be' subject in their wijze worden doorgeaondenpaar transmission toutlge laws and regu- hunne bestemming, zijnde t1]d8I1S lations of each country respec- hunne overbrenging onderworpen tively. aan de wetten en bepalingen van elk land afzonderlijk. Annou: IV. Airrumn IV. ,,I,’,§$°§§'}¤’§‘;§_`°”°°°m' 1. A letter or communication 1. Een brief of mededeeling, of the nature of personal corre- welke het karakter van brie — spondence must not accompany, wisseling van persoonlijken aard be written on, or enclosed with draagt, mag eenig postpakket any parcel. niet vergeze en, noch daarop geschreven, of daarin gesloten ziian. newuea il mma, 2. If such be found, the letter 2. Indien zulks aangetro cn °°°‘ will be placed in the mails if wordt, zal de brief, indien afseparable, and if the communica- scheidbaar, in de brievenpost tion be inseparably attached, the worden begrepen, en indien de whole package will be rejected. mededeeling onafscheidbaar aan If however, any such should in- het pakket is bevestigd, zal het advertently be forwarded, the heele pakket worden geweigerd. country o destination will collect Indicn echter iets derge `jks onopon the etter or letters double rates gemerkt mocht worden doorof postage according to the Uni- gezonden, zal het land van beversal Postal Convention. stemming van den brief of van de brievcn dubbel briefport heffen, overeenkomstig het Algemeen Postverdrag. Nolnclnnurelorcther 3. No p8.l‘C0l may COl'1lL£\lD. pack- 3. G0611 postpakket U18. pak- ‘°°'°“‘ ages intended for delivery at an ketten inhouden bestemdg voor a dress other than that borne by een under adres, dan dat, verthe elparcel itself. lf such en- meld op het pakket zelf. Indien clos packages be detected they zulke ingesloten pakketten wormust e sent forward singly den ontdekt, moeten zij afzondercharged with new and distinct lijk worden doorgezonden, elk parcel post rates. belast met nieuw en duidelijk aangegeven postpakkettenvracht. Anrrcnn V. Aarrxr:1. V. maeerpcsuea The following rates of postage De volgende frankeerkosten shall in all cases be required to zullen in alle gevallen worden be fully prepaid with {postage geheven en ten volle worden stamps of the country o origin, vooruit betaald door middel van viz: postzegels van het land van _ oorsprong, namelijk; mumaaszmi. In the United States, for each In de Vereenigde Staten van pound or fraction of a pound, Amerika voor ieder ond of twelve (12) cents. edeelte van een pong twaalf %12) centen.