Page:United States Statutes at Large Volume 43 Part 2.djvu/464

This page needs to be proofread.


1812 CONVENTION-DENMARK. MAY 29, 1924. 18,1907. The Arbitral Tribunal ber 1907. Voloriftsdomstolen shall be constituted in accordance skal sammensaettes i Overens· "°*—**"· ¤¤·m·m· with Article 87 (Cha ter IV) and stemmelse med Artikel 87 ·(Kapiwith Article 59 (Chapter III) tel IV) og med Artikel 59 (Kapiof the said Convention. The tel III) 1 naevnte Konvention. proceedings shall be regulated by Forhandliugerne skal finds Sted i so much of Chapter V of the Overensstemmelse med Bestemsaid Convention and of Chapter melserne i Kapitel IV i naevnte III thereof (s ecial regard being Konvention 0 Bestemmelseme had for Articl)es 70 and 74, but i dens KapiteF III (med saerlig excepting Articles 53 and 54) as Hensyntagen til Artiklerne 70 the 'bnmal may consider to be og 74, men med Undt else af applicable and to be consistent Artiklerne 53 0 54) i?en Ud- Paymmonwms with thexhrovisions of this ree- straekning,som lgomstolenmaatte ` ment. sums of mone %ch findo dem anvendelige paa og i may be awarded by the 'Eibunal Overensstemmelse med naervae— on account of any claim shall be rende Traktat. Alle Pengebel¢b, Itiiiddwithir; e§hig;erimonf%s aftplr spm miiatte bgve dtiilkeax}? af e ate 0 the a awar wit - omsto en paa run ag remout interest and without deduc— satte Krav, vil vaere at betalei om tion, save as hereafter s ecified. L¢bet af atten Maaneder efter x Each Government shall bear its den endelige Tilkendelse uden own ex enses. The ex enses of Renter og uden Fradrag bortset the Trisunal shall be deiiayed by fra nedennaevnte Bestemmelser. aratable deduction of the amount fiver Regering skal baere sine of the sums awarded by it, at a ggne Omkostninger. Domstolens rate of five per cent. on such dgifter skal affioldes ved en prosums, or at such lower rate as centvis Afkortningi de af samme may be agreed upon between the tilkendte Pengebe ¢b til en Sats two Governments; the deficiency, af 5 pro cent af naevnte Bel¢b if any, shall be defrayed in equal eller til en saadan lavere Sats, moieties by the two Govern- som de to Regeringer maatte ments. ‘ ones om; eventuelt Underskud skal daekkes af de to Regeringer med Halvdelen hver. ARTICLE V. ARTIKEL V. b}A>¤¤¤¢¤;>¤»ug¤<}i ar- This Treaty shall be subject to Denne ’I‘raktat vil vaere at ° °° ° ” °° °°”‘ ratification and shall remain in ratificere og skal forblive i Kraft force for a period of one year for et Tidsrum af eet Aar fra from the date of the exchange of Datoen for Ratiiikationsinstrw ratifications. mentemes Udveksling an regpe. m§;{§g_?,,,;’,fs_¤’°P°°°d Three months before the ex- Tre Maaneder forinden dl¢- piration of the said period of one bet af naevnte T1dsrum af eet year, either of the High Con- Aar kan hver af de h¢je kontratractin Parties may give notice herendePartertilkendegive Qnske of its cgasire to propose modiiica- om at foreslaa Aendringeri Traktions in the terms of the ’I`reaty. tatens Bestemmelser. m',§`{,°},§>é8{*{0}1°g’°°n,}{ If such modifications have not Saafremt Enighed om saadanne same upon. been agreed upon before the ex- Aendringer ikke er blevet opnaaet piration of the term of one year inden Udl¢bet af den ovennaevn— {nentioned above, the ’I‘reaty shall tier 1Eet-Aars Frist, bortfalder a se. a taten. w‘§’B’;_f,"§}**j,‘},'{{,’§g,,{,g_’ Ilf no notice is given on either Saafremt ingen 'I‘ilkende— tion pmposed. side of the desire to propose givelse af (/)nske om at foreslaa modifications, the Treaty shall Aendrin er er fremkommet fra remain in force for another year, nogen a1gSiderne, skal Traktaten