Page:United States Statutes at Large Volume 49 Part 2.djvu/652

This page needs to be proofread.


2668 COMMERCE AND CONSIT..\R RIGHTS-FINLAND. FEB . lil. 19:14- . of every favor, privilege or im- helpotukset, etuudet tai erikois- munity which it shall have ac- vapaudet, jotka se on antanut corded to the vessels of a third kolmannen vaition aluksille olipa State, whether such favored State tallainen kohtelu siten suositulle shall have been accorded such valtiolle myonnetty ilmaiseksi treatment gratuitously or for tai korvausta vastaan. compensation. AllnCLE XIII XIII ARTIKLA F.quality ot tonnage, No duties of tonnage, hnrbor, etc., duties. '1 I' 1tl . t' pI otage, 19 1 lOUSe, q uaran ·me, or other similar or corresponding duties or charges of whatever denomination, levied in the name or for the profit of the Govern- ment, public functionaries, pri- vate individuals, corporations or establishments of any kind shall be imposed in the ports of the territory of either High Contract- ing Party upon the vessels of the other, which shall not equally, under the same conditions, be im- posed on national vessels. Such equality of treatment shall apply reciprocally to the vessels of the two countries respectively fr~m whatever pface they may' arrIve and whatever may be theIr place of destination. ARTICLE XIV Merchant vess(·L;. Mit 1 dt1 etc .• disC'harge or ("dr. • ercIan vesses an 0 ler goes. prlvately owned vessels under the flag of either of the High Con- tracting Parties shall be permitted to discharge portions of cargoes at any port open to foreign com- merce in the territory of the other High Contracting Party, and to proceed with the remain- ing portions of such cargoes to any other ports of the sanie terri- tory open to foreign commerce, on the same terms as national vessels and without paying other or higher tonnage dues or port charges in such cases than would be paid by national vessels in like circumstances. They shall be permitted, on the same terms as national vessels, to load in like manner at different ports in the same voyage outward. ExceptiODJ. Exceptions, however, shall be made to the provisions of this Article and other provisions of this treaty in regard to l\'fWi.iin tonnisto-, satama-, luotsi-, majukka-, karanteeni- maksuju tai muita sellaisia tai vastaavia maksuja ja rasituksia, olivatpa ne minkiinimisia tahansa, joita kannetaan hallituksen, jul- Idsten viranomaisten, yksityis- henkiloiden tahi minkiilaisten ta- hansu yhdyskuntien tai laitosten nimessa tui hyviiksi, oi saa panna kummankaan Korkean Sopimus- puolen alueen sutamissu toisen maan alusten suoritettaviksi, el- lei vat ne yhtalaisesti ja samoin ehdoin ole oman maan alusten maksettavia. 'fiita tasa-arvoista kohtelua on sovellettavu vasta- vuoroisesti molempien rna ide n nluksiin, saapuvatpa ne mistii pai- Imsta ja ovatpa matkalla mihin paikkaan tahansa. XIV ARTIKLA Ka uppu-al usten ja muiden yksityisten omistamien alusten, i~tku kulkevat jommankumman Korkean Sopimuspuolen lipun suojussa, tulco saada purkaa osia lasteistaan jokaisessa ulkomaan- kaupalle avoimessa toiscn Kor- kean Sopimuspuolen alueella ole- vassa satamassa ja jiiinnoslas- teinccll jatlma matkaansa jokai- seen muuhun samaHa nlueellu olevaun ulkomaankaupalle avoi- meen satamaan, slIorittamatta sellaisissa tapauksissa muita tai suurempia tonnisto- tni satnma- maksuja, kuin mita oman maan aluksct suorittaisivat samanlai- sissa olosuhteissa. Niiden tulee saada ottaa samaHa matkalla ulkomaille lastia sarnaten eri sa- tamissa, samoilla ehdoilla kuin oman maan alukset. Tamiin artiklan ja muista tii- man sopimuksen miiarayksista on tehtava kuitcnkin poikkeuksia, kun kysymyksessa on