Page:United States Statutes at Large Volume 49 Part 2.djvu/657

This page needs to be proofread.


COMlIERCE AND CONSULAR RIGHTS-FINLAND. FEB . 13, 1934. 2673 enjoy reciprocally in the territory of the other all the ri$hts, priv- ileges, exemptions and unmunities which are enjoyed by officers of the same grade of the most fa- vored nation. As official agents, such officers shall be entitled to the high consideration of all offi- cials, national or local, with whom they have official intercourse in the state which receives them. The Government of each of the High Contracting Parties shall furnish free of charge the neces- sary exequatur of such consular officers of the other as present a regular commission signed by the chief executive of the a.ppoint- ing state and under its great seal; and they shall issue to a subordi- nate or substitute consular offi- cer duly appointed by an accepted superior consular officer with the approbation of his Government, or by any other competent officer of that Government, such docu- ments as according to the laws of the respective countries shall be requisite for the exercise by tho appointee of the consular ftIDC- tlOn. On the exhibition of an exequatur, or other document is- sued in lieu thereof to such sub- ordinate, such consular officer shall be permitted to enter upon his duties and to enjoy the rights, privileges and immunIties granted by this treaty. ARTICLE XX Consular officers, nationals of the state by which they are ap- pointed, shall be exempt from ar- rest except when charged with the commisSIOn of offenses locally designated as crimes and subject- ing the individual guilty thereof to punishment as a criminal. Such officers shall be exempt from military billetings and from serv- ice of any military or naval, ad- ministrative or police character whatsoever. kamiehilla on oleva toisen Sopi- muspuolen alueella vastavuoroi- sesti kaikki ne oikeudet, etuudet, poikkeusedut ja erikoisvapaudet, jotka suosituimman maan saman arvoasteen konsuleilla on. Viral- lisina edustajina konsuleilla on oikeus saada osakseen suurta urvonantoa kaikkien niiden val- tion ja paikallisten viranomaisten puolelta, joiden lmnssa he ovat virallisissa tekemisissa siina val- tiossa, joka on heidat ottanut vastaan. Kummankin Korkean Sopimus- puolen hallitus myontaa maksutta tarpeellisen eksekvaatturin sel- laisille toisen Sopimuspuolen kon- sulivirkamiehille, jotka csittavat nimittavan valtion piUimiehen allekiIjoittaman siUinnonmukais- sen ja valtion sinetillii vurustetun valtakirjan; ja sellaiselle alem- piarvoiselle tai sijaisena toimi- valle konsulivirkamieholle, jonka on asianmukaisesti nimitttinyt hyviiksytty ylempi konsulivlf- kamies hallituksensa suostumuk- sella tai joku muu sen hallituksen patevu. vuanomainen, kummankin Korkean Sopimuspuolen hallitus antua sellalset asiakirjat, jotka asianomaisten maiden lakien mu- kaan vaaditaan, jotta nimitetty henkilo voisi harjoittaa konsul- intehtavia. Esitettya┬žn eksek- vaatt}!rin taimuun asiakirjan,j?ka sen slJasta on annettu alemplaf- yoiselle konsulivirkamiehelle, sel- lainen virkamies saa ryhty-a hoita- mann virkaansa ja nauttIa taman sopimuksen suomia oikeuksia, etuuksia ja erikoisvapauksia. XX ARTIKLA Exequaturs to issue. Konsulivirkamiehia, l' otka ovat Consul~ exempt from h'd .. . k arrest, etc. el at mrruttaneen va tlOn an- salaisia, ei sao, vangita, ellei heita syyteta lainrikkomuksista, joita EXCI'ption. asemamaassa pidetaan rikoksina ja joihin itsensa syypaaksi teh- nytta henkiloa on rikollisena rangaistava. Sellaiset virkamie- het ovat vapautetut sotilasma- joituksista seka kaikenlaisesta sota- tai laivastopalveluksesta ja hallinnollisista tai poliisitehta- vista, olivatpa ne mita laatua tahansa.