Page:United States Statutes at Large Volume 49 Part 2.djvu/958

This page needs to be proofread.


2974 PARCEL POST AGREEMENT-NETHERLANDS INDIA. June 14, 1!)34. October 4, W34. which, after belllg duly informed of the application for indemnity has let nine months pass without settling the matter. Country responsible. 6. The obligation of paying the indemnity shall rest with the Postal Administration to which the mailing office is subordinate, provided that in cases where the indemnity is paid to the ad- dressee in accordance with the second paragraph of the first sec- tion, it shall rest with the Postal Administration of destination. Claim tor repayment. The paying Administration retains the right to make a claim against the Administration re- sponsible. ~esponsibility of re- 7 Until the contrary is proved celving country unable • .., • , to show disposition. responsIbIlIty for an lllsured par- cel rests with the Postal Admin- istration which having received the parcel without making any observation and being furnished all necessary particulars for in- quiry is unable to show its proper disposition. Dispatcbingofficere- 8R 'b'l't fib sponsible if loss discov- '.eSpOnSlI1Y or ~ss, a - ered by receiving office. stractlOn or damage of an lllsured parcel discovered by the receiv- ing office of exchange at the time of opening the receptacles and duly notified to the dispatching office of exchange by Bulletin of Verification shall fall upon the Postal Administration to which the dispatching office of exchange is subordinate unless it be proved that the damage occurred in the service of the receiving Adminis- tration. Loss, etc., in transit. 9. If the loss, abstraction or damage has occurred in course of conveyance, without it being pos- sible to ascertain in which serv- goeding uit to keeren voor reke- ning van de Administratie die, na behoorlijk met de aanvraag om schadevergoeding in kennis te zijn gesteld, negen maanden heeft laten verloopen, zonder de aangelegenheid te hebben gere- geld. 6. De verplichting tot beta- ling vun de schadevergoeding rust op de Postadministratie, waartoe het kantoor van terpost- bezorging behoort, behalye in de gevallen waarin de schadevergoe- ding wordt uitbetaald aan den geadresseerde in overeenstem- ming met het tw('ede lid van de eerste paragraaf, in welke geval- len zij op de Postadministratie yan het land van bestemming rust. De Administratie, die voor de uitbetaling zor'gdraagt, behoudt het recht van YE.>rhaal op de ver- antwoordelijke A( Iministratie. 7. Tot het bewijs Yan het te- gendeel is geleverd, rust de ver- antwoordelijkheid voor een pak- ket met aangegeven waarde op de Postadministratie, die het pakket heeft ontvangen zonder eenige aanmerking te maken e!: na in kennis to zijn gesteld met alle noodige bijzonderheden voor het onderzoek, niet in staat is aan te toonen hoe verder met het pakket is gehandeld. 8. Ingeval het verlies, de be- rooving of de beschadiging van een pakket met aangegeven waarde ontdekt is door het uit- wisselingskantoor van 0nt- vangst op het tijdstip van ope- ning van de verzendingsmiddelen, en zulks door middel van een bericht van bevinding behoor- lijk is medegedeeld aan het uit- wlsselingskantoor van afzending, valt de verantwoordelijkheid op de Postadministratie, waartoe het uitwisselingskantoor van af- zen ding behoort, tenzij wordt be- wezen, dat de beschadiging plaats vond in den dienst van de Administratie van ontvangst. 9. Indien het verlies, de be- rooving of de beschadiging heeft plaats gehad gedurende het ver- voer, zonder dat het mogeliik is