Page:United States Statutes at Large Volume 49 Part 2.djvu/977

This page needs to be proofread.


PARCEL POST AGREEMENT-NETHERLANDSINDI-\ June 14.1034. 2993 •• O('tober 4, 1934. (b) The ordinary parcels shall be entered on the parcel bills to show their total number. (c) The insured parcels shall be entered individually on the parcel bills. The entries concern- mg each insured parcel shall show the number, the names of the offices of origin and of desti- nation and the amount of de- clared value. (d) The total number and the total weights of all parcels-ex - cept those mentioned under (e)- must also be entered on the par- cel bills. (e) Returned or redirected par- cels and transit parcels sent a decouvert must be entered on separate parcel bills in the way mentioned under (c). The charges on these parcels shall be entered individually in a sepa- rate column. 3. The United States of Amer- ica Service as well as the Nether- lands Indian Service prepares the parcel bills in duplicate. The original is sent in the regular mails, while the duplicate is in- serted in one of the sacks. The sack containing the parcel bill is designated by the letter "F ", traced in a conspicuous manner on the label. 4. The total number of sacks comprising each dispatch must also be shown on the parcel bills as well as the total amount to be credited to the Administration of destination. 5. Each dispatching office of exchange shall number the parcel bills in the upper left-hand cor- ner, commencing each year a fresh series for each office of ex- change of destination. The last number of the year shall be shown on the parcel bill of the first dispatch of the following year. (b) V an de gewone pakketten wordt het totaal aantal op de pakketpostadviezen vermeld. (c) De pakketten met aange- geven waarde worden stuksge- wijze op de pakketpostadviezen ingeschreven. De inschrijvingen betreffende elk pakket met aange- geven waarde hestaan uit het nummer, de namen van de kan- toren van oorsprong en van be- stemming en het bedrag der aangegeven waarde. (d) Het totaal aantal en het totaal gewicht van aIle pakket- ten-uitgezonderd die bedoeld onder (e)-worden eveneens op de pakketpostadviezen vermeld. (e) Teru~- of nagezonden pak- ketten en "a decouvert" verzon- den transitpakketten worden op afzonderlijke pakketpostadvie- zen ingeschreven op de wijze be- doeld onder (c). De op deze pakketten vallende kosten wor- den pakket voor pakket in een afzonderlijke kolom vermeld. 3. De diensten van de Veree- nigde Staten van Amerika en van Nederlandsch-Indie maken de pakketpostadviezen in twee- voud Ope Het origineel wordt met de brievenpost verzonden, terwijl het duplicaat in een van de zakken wordt gesloten. De zak, welke het pakketpostadvies inhoudt, wordt aangeduid met de letter "F ", welke op duidelijk zichtbare wijze op de label wordt aangebracht. 4. Het totaal aantal zakken, waaruit elke zending be staat, moet ook op de pakketpostadvie- zen worden aangegeven, evenals het aan de Administratie van be- stemming uit te keeren totaal bedrag. 5. Elk uitwisselingskantoor van afzending nummert de pak- ketpostadviezen in den linker- bovenhoek, waarbij elk jaar voor elk uitwisselingskantoor van be- stemming met een nieuwe reeks wordt begonnen. Het laatste nummer van het jaar wordt op het pakketpostadvles van de eer- ste zending van het volgende jaar vermeld.