Page:United States Statutes at Large Volume 49 Part 2.djvu/981

This page needs to be proofread.


PARCEL POST AGREEMENT-NETHERLANDS INDIA June 14. 1934. 2997 • October 4. 1934. 2. In the case of parcels orig- inating in Netherlands India which are sent to the United States of America for onward dispatch to a possession of the latter country or, in closed mails, to a third country, the Adminis- tration of Netherlands India shall pay to the Administration of the United Stat(>s of America as a transit credit 70 centimes gold per kilogram when only sea transit is provided, francs 1.15 gold per kilo~ram, when only land transit IS provided, and francs 1.50 gold per kilogram when both land and sea transit are provided, based on the bulk net weight of each dispatch. In addition, for each insured parcel regardless of its insured value not exceeding 500 gold francs (100 dollars), there shall be paid an insurance transit credit of 10 centimes gold for each land or sea transit involved. Also, in the case of parcels for the possessions of the United States of America, the Adminis- tration of Netherlands India shall p~y to the Administration of the United States of America the following terminal credits: for parcels for Alaska, 70 cen- times gold per kilogram com- puted on the hulk net weight of each dispatch' for parcels for Puerto Rico, the Virgin Islands, Guam, Samoa, and Hawaii, 35 centimes gold per kilogram computed on the hulk net weight of each dispatch. In addition for each insured parcel regardless of its insured value not exceeding 500 gold francs (100 dollars), there shall be paid a terminal insurance credIt of 10 centimes gold per parcel. 2. Ingeval pakketten afkom- stig van Nederlandsch-Indie naar de Vereenigde Staten van Ame- rika worden gezonden ter verdere doorzending naar een hezitting van laatstgenoomd land of, in gesloten zendingen naar een derde land worden gezonden, ver- goedt de Administratie van Nederlandsch-Indie aan de Ad- ministratie van de Vereenigde Staten van Amerika een transit- vergoeding van 70 goudcentiemen per kilogram wanneer de door- zending aIleen over zee plaats heeft, 1.15 goudfranken per kilo- gram wanneer de doorzending aIleen overland geschiedt en 1.50 goudfranken per kilogram wan- neer de doorzending zoowel over land als over zee plaats vindt, berekend over het totaal netto gewicht van elke zending. Bovendien wordt voor elk pak- met met aangegeven waarde, on- geacht het bedrag der aangege- ven waarde, hetwelk 500 goud- franken (100 dollars) niet te boven mag gaan, een transitver- gooding voor de aangegeven waarde van 10 goudcentiemen voor elk plaats hebbend land- of zeevervoer uitgekeerd. Insgelijks vergoodt de Admini- stratie van Nederlandsch-Indie, voor pakketten bestemd voor de hezittmgen van de Vereenigde Staten van Amerika, aan de Ad- ministratie van de Vereenigde Staten van Amerika de navol- gende eindtaksen: voor pakketten voor Alaska, 70 goudcentiemen per kilogram bere- kend over het totaal nettogewicht van elke zending; voor pakketten voor Porto Rico, de Virginische Eilanden, Guam, Samoa en Hawai, 35 goudcentie- men per kilogram herekend over het totaal nettogewicht van elke zending. Bovendien wordt voor elk pak- ket met aangegeven waarde, on- geacht het bedrag del' aangege- ven waarde, hetwelk 500 goud- franken (100 dollars) niet te hoven mag gaan, een bedrag voor de aangifte der waarde van 10 goudcentiemen per pakket uitge- keerd.