Sacred Books of the East/Volume 21/Index

INDEX. Abin Yasht, page 253. Abbhutadhamma, 45. Abhasvaras (pi.), 340, 346. Abhayandada, 412. Abhi^flS, 1, 89, 131, 242. Abhi£«2£#anabhibhfi. See Mahl- bhi^a^-wanabhibhfl. Abhirati, 177. Abhisamskira, 317. Abhyudgatara^a, 429. Adbhutadharma, 45. Aditi, 124, 371. Aditta-pariyiya, 79. Agltajatru, 6. Ag-ita, 18 seq., 290 seqq., 311, 316 seq., 320 seqq. A^-ivaka, 263. A^tfita-KauWinya, 2, 34, 56, 198, . Agrajrivaka, 2. Aial*, 374. Akanish/£as (pi.), 340. Akajapratish/£ita, 178. Akshayamati, 4, 406, 412 seq. Akshobhya, 177. Alahkarajubha, 420. AlahkarasGra, 420. Amitibha, 178, 389, 417. AmitSyus, 178, 389, 417. Amoghadaivin, 4. AnibhibhO, 183. AnagSmin, 315, 330, 387. Ananda, 3, 205 seqq. Ananda-Bhadra, 207. Anantajt&ritra, 284. Anantamati, 19. Anantavikr&min, 4. Anavanamitavai^ayanta, 206. AnavanatS Vai^ayantt, 206. Anavatapta, 5. Anikshiptadhura, 4. Anilambha, 394. ^nisawsa, 336. Anr/jawsa, 336. Anupadhuesha, 139. Anupadisesa, 139. Anupamamati, 4. Anutpattikadharmakshinti, 134, 254. Anuvyarigana, 246. Anyl, 371. Apastamba, 48. Apkr/tsna, 394. Apokasma, 394. AppamaMa, 140. Apra/rihita, 99. Apratyanika, 94. Apratyaniya, 94. Ara##akanga, 293. Araayadhuta, 293. Ardvi Sfira, 253. Arhat (of the Buddhists), 1, 8, 35, and further passim. Arhat (of the Gainas), 265. Arfipabrahmaloka, 241. Arya, 13,79, 81, 275, 338. Aryasatyini. See Truths. Ajaiksha, 71. Asamasama, 418. Asankhyeya, 284, 329, 331. Ajaya, 317. Asekha. See Ajaiksha. Ajoka, 383. Ajva^it, 2. Ajvins, 67 seq. AtikrSntabhSvanlya, 387. Aupapaduka, 160. Avabhjlsa, 142. Avalokitejvara, 4, 406 seqq. Avarta, 439. Aveaika-dharma, 31. Avidyl, 133. AvUi, 7, 10, 92, 337, 34°, 350* 3^0. Bala, 79. Beal (S.), 228, 406, 414. Benares, 56, 70. Bhadra (a world), 258. Bhadrakalpa, 193. BhadrapaMa, 4, 360. BhadravargTya, 2. Bhadrika, 2. Bh£gavata-Pura#a, 118. Bhaisha^yara^a, 4, 213 seqq., 255, seqq., 385, 392, 394, 404, 430. Bhaishag-yara^asamudgata, 394, 430. Bharadva^a, 19. Bharadva^a, 2. Bharhut (Stfipa of), 345. Bhavana*, 140. Bhavan?, 371. Bhishmagar^itasvararaga, 354 seqq. Bhishmasvara, 360. Bigandet (P.), 55, 421. Birth Stories, 2. See Gataka. Bodhapakshika. SeeBodhipakshika. Bodhi (constituents of). See Bodh- yahga. BodhimaWa. 155. Bodhipakshika, 420. Bodhisattva, 4, and further passim. Bodhi tree, 300. Bodhyanga, 31. Brahma (SahSmpati), 5, 55, 69, 252, 347, 349, 387, 416. Brahmadhva^a, 178. Brahmaiakra, 134. Brahmakaya ( = Brahmakayika), 345. Brahmakayika, 5, 156, 342, 347, 387. Brahmaloka. See Brahma-world. Brahmas (pi., divine beings), 21, 64, 115, 345. Brahmasamstha, 63. Brahma-Sutra, 63, 322 seq. Brahmavadin?, 336. Brahmavihara, 140. Brahma-world, 160, 241, 315, 322 seq., 340, 364, 387. Br/haspati, 411. Br/hat-Sawhita, 76, 179. Buddha, 16, and further passim. Buddhadharma, 31. Buddha-field, 7 seqq., 145, 194, 211, &c. Buddhaghosha, 241. Buddha-vehicle, n, 42 seq., 89, 129, 137. Btihler (G.), 48. Burnout (Eug.), 2, and further passim. Childers (R. C), 31, 71, 132, 241, 325. Cunningham (A.), 345. Dikshaya*?, 435. DaWa, 435. Daw^apati, 435. Da«<£vatf, 435. Dasabala, 31. Dajajila, 269. Devadatta, 246 seq. Devanikaya, 342. Devaraga, 247. Devasopana, 247. Dhammakkhandha. See Dharma-skandha. Dhammapada, 58, 99. Dhanvantari, 404. DhaYa/ri, 311, 314. Dharaaidhara, 4. Dharamndhara, 4, 418. Dharma, 56, 245 seq. Dharmabh&xraka, 336. Dharmadhara, 5. Dharmagahanabhyudgatara^a, 208. Dharmalokamukha, 420. Dharmamati, 19. Dharmaparyaya, 6, 17, 20 seqq., 65, 120, &c. Dharmaprabhisa, 195 seqq. Dharmarag-a, 58, 91, 115, 122, 307. Dharmasa/fciti, 272. Dharmaskandha, 241. Dharmika, 245. Dhatu, 251, 399. Dhr/'tarash/ra, 4. Dhr/tipariptiroa, 67. Dhutaguwa, 132. Dhutanga, 132, 193. Dhva^agrakeyfira, 393. Dhyani-bodhisattva, 1 34. Dhyani-buddha, 134, 41 1, 417. DTpankara, 22, 28, 300. Dipavawsa, 241, 260, 281, 383. Drz'shfiguru, 407. Druma, 5. Dundubhuvarara^a, 358. Durga, 256, 371,435. Ekaiakra, 81. Ekapid, 81. Fausboll (V.), 45, 48. Gadgadasvara, 393 seqq. Gandharva, 5, 7, 20, 23, 69, and further passim. Gandharvakayika, 5. Ganfc/a, 6 seq., 20, 69, 162, and further passim. Gth, 45. Gaur, 373. Gautam, 3, 256 seqq. Gav&mpati, a. Gaya, 394, 296, 299. Gayinrsha, 79. Geya, 45. Ghoshamati, 19. Giantesses (bland of), 407. Goldstticker (Th.), 134. Gr/dhrakG/a, 1, 335, 248 seq., 307 seq., 33i, 396, 398,431. Guhagupta, 4. Galadharagar^-itaghoshasiisvaranak- shatraragasarikusumitabhi^fla, 4 i9seqq. Gambudvipa, 214 seq., 329, 391, 435, - GambGnadaprabhasa, 148 seq. Gataka, 45, 48, 392. Gina, 8, 12 seqq., 23, and further passim. Givanmukta, 135. Gfvanmukti, 138. Gwanakara, 157. Gwanamudr^, 394. Gwlnolka, 394. Gyotishprabha, 5. Haradatta, 48. Hardy (R. Spence), 2, 31, 79, 246, , 394 seq., 402, 420. Harto, 374. Himalaya, 130, 137, 351. Hiouen Thsang, 59, 260. Hodgson (8. H.), 30, 186, 241, 269, ,429. Indra, 55, 252, 342, 387, &c. Indradatta, 4. Indradhvaca, 178. Indras (pi.), 315, 347- Indriya, 79. Lvara, 4, 55, "6, 349, 4". Itivr/ttika, 45. Itivuttaka, 45. Ityukta, 45. Julien (Stanislas), 62. Kala, 198. Klla-mountain, 233 seq., 386. Kalodilvin, 198. Kalpa (al. JEon) f 89, 284 ; interme- diate kalpa, 27,67 seq., 148, &c. Kamaladalavimalanakshatrarag-asah- kusumitabhi^fla, 393 seq. Kawphilla. See Kapphma. Kapilavastu, 294, 296. Kapina, 2, 198. Kapphilla, 2, 198. Kapphiwa, 2, 198. KiraWa-vytiha, 407, 416. Karketana, 50. Karmlraya, 317. Kash^yas (the five), 58. Kashphiaa. See Kapphbia. Kasphwa. See Kapphiaa. Kajyapa. See Maha-Kajyapa. Kajyapa of Gaya, 2, 198. KSjyapa of Nad?, 2, 198. Kiryapa of Uruvilvi, 2, 198. Ka/asi, 48. Ka/asiva<&/£ano, 48. Ka/ira Upanishad, 122. Kityayana. See Mahl-Katyayana. Kau/afinya. See Atf#ata-Kau»<rinya. KaushfAila. See Maha-Kaush/-6ila. Kejinf, 374. Ketu, ai 1 seq. Kharaskandha (al. Suraskandha), 6. Kinnara, 7, 20, 33, 69, and further passim. Kinnara king, 5. Kleja, 58. Klesakash&ya, 42. Ko/i, 3, and further passim. Kottblta. See Maha-Ko//£ita. Kr/ttikis (the Pleiads), 256 seq. Kubera, 411. Kumara, 256. KumarabhGta, 4. Kumara^iva, 62. KumbhaWa, 373. Kufufmsi (family), 199. Kuntt, 374 seq. KG/adanti, 374. Kfl/iglra, 321. tfailaka, 186. ATailakabhGta, 186. ATakravala, 233. ATakravartin, 157, 174, 252, 332,411. ATan^lt, £a*<£lika, 373. Afandra, 4. Jfandraprabha, 394. ATandraprabhibvarara^a, 358. JTandrapradtpa ( = ATandrasuryapradipa), 26 ; name of a Samadhi, ATandrarkadipa, 25 seq. ATandrasGryapradipa, 18 seq. AandravimalasGryaprabh&sajri, 376 seqq. ATaraka, 263. tfellakabhfita. See ATailaka. ATclukabhQta, See ATailaka. /fAandogya Upanishad, 320. Altradhva^a, 413. ATittavimukti, 31. ATullavagga, a, 47 seq., 198, 268. Jfunda, 198. Lakshml, 251. Lalita-vistara, 3, 17, 55, 58, 70, 79, ,140,156, 191, 316, 348, 392, , 420, 429. Lambi, 373. Lay ana, 222. Lohitamukti, 147. Lokabandhu, 166, 210. Lokadhatu, 177. Lokayatamantradha*rafca, 263. Loklyatika, 263, 438. Lotus of the True Law, 21 seq., 65, V174 seq., 1771 228 seqq., 3571 , 370, 377> 3* 6 seqq-> 43* seqq. Madhubhflmika, 387. Madhura, 5. Madhurasvara, 5. Magadha, 6. Mahabharata, 170, 256, 435. Mahibhi^a^anibhibhG, 153 seqq., . Mahabrahmas (pi.), 342. Mahldharma, 5. MahSkalpa, 381. MahjUKaryapa, 2, 98, 108, 113, 118 seqq., 142 seqq. Mahi-Katy&yana, 2, 98, 144, 147 seq. Mah&-Kaush/£ila, 2. Mahakaya, 6. Maha~Ko//£ita, 2. Mahi-ATunda, 198. Maha-Maudgalyiyana, 2, 98, 144, . Mana-MayS, 5, 124. Cf. May! Devi. Maha-Muyfrilinda, 233. Mahanaman, 2. Mahananda, 2. Mahapra^apati, 3. Mahapratibhana, 4, 228 seqq., 255. MahSpflnia, 6. MaharatnapratimaWita, 66. Maharddhipr&pta, 6. MahirGpa, 153. Mahasambhava, 354. Mah&s&nghika, 228. Mah&sattva, 4, and further passim. Mah&sthamaprapta, 4, 354 seq. Mahate^as, 6. Mahate^ogarbha, 420. Mahlvagga, 2 seq., 55, 70, 79, 156, . Maha*vastu, 5. Mahavikrlmin, 4. Mah&vyfiha, 142. Mahejvara, 4, 55, 116, 349, 411. MaitrSya*iputra. See Pfiraa. Maitreya, 4 seq., 28, 286 seq., 290 seqq., 311, 314, 316, 328 seqq., . Makufadantf, 374. Maladharf, 374. Manasvin, 5. Mandara, 308. Mandarava, 6, 9, 20, 24, 69, 228,

  • 34» 3»3> 342, 345, 378.

Ma%ughosha ( = Ma%iuri), n, 15, . Ma%Gsha, 6, 9, 20, 342, 345. Ma%0shaka, 6, 9, 20, 342, 345. Madg-ujri, 4, 8 seqq., 23, 248 seqq.,

seqq., 363, 394 seqq. 

Maw^usvara ( = Mad^ujr!), 16. Manobhirama, 150. Manogtfa, 5. Mano^^ajabdabhigar^ita, 206. Mano£#asvara, 5. Manu (law book), 191, 317. Manus (pi.), 193. M&nushi-Buddha, 193. Mira, 63 seq., 143, i55> 275* 39i seq., 433, 439- Mirak&yika, 391, 433. Maras (pi. divine beings), 2 1, 64, 1 15. Marut, 55. Matangt, 373. Mati, 22. Matres (the seven), 256. Ma/utaiandf, 374. Maudgaly&yana. See Maha-Maud- rilyayana. , (Devi), 5, 371,434. Meghadundubhisvarara^a, 399 seq. Meghasvara, 179. Meghasvarapradipa, 179. Meghasvarara^a, 179, 358. Mem, 5, 337, 350 seq., 414. Merukalpa, 178. Menikfi/a, 178. Milinda Pa£ho, 132, 153. Mithra, 17 seq., 28. Mukilinda, 233. Müller (Max), 59, 317. Mundaka Upanishad, 131. Musaragalva, 147. NSga, $, 20, 24, 69, 162, 213, 223, 253, 338 seq., 347, 349* 3*3, 37*, 391, 412 seq., 415, 431. Naga king, 5, 248, 251 seq. NaJiketas, 122. Nakshatraraga, 4. Nakshatrar%aditya, 420. Nakshatrarag-asahkusumitabhi^a, 37, 376 seqq., 394. Nakshatrara^avikrWita, 393. NakshatrataYara^aditya, 420. Nanda (a NSga king), 5; (an Arhat), 2. Naradatta, 4. Narayawa, 397. Nayuta, 3. Niramisha, 191. Nirgrantha, 263. Nirvana, 18, 21, and further passim. Nityaparivr/ta, 178. Nityodyukta, 4. Oldenberg (H.), 2, 241. Opapitika, 160. Padmaprabha, 65 seqq. Padmajrt, 4, 399 sea., 405. Padmavr/shabhavikramin, 67. PaWita, 209, 318. Pacini, 25, 53, 113, 144, 153. Pa&tavaggfya, 2. Paramit^, 18, 140, 243, 246, 249, 252, ,355,419. Par^anya, 1 1 9. Pani&raka, 209. Parinirmita Vajavartin, 225. Parivra^, Parivra^aka, 63. 263. Parylya ( = Dharmaparyaya), 255, . Pa/isall^na, 175. Pa/isambhida*, 192. Perfections (the six). See PSra- mita*. Phcenix, 378 seqq. Pilindavatsa, 2. PiWola (Bharadva^a), 2. Pitri- worship, 115. Prabh£sa ( = Samantaprabh&sa), 199. Prabhtitaratna, 229 seqq., 283, 313,

seqq., 392, 397 seqq., 4", 

. Pradanajflra, 4, 372, 394, 404. Pra^pati, 435. Pra^avati, 435. Pra^a, 30, 307, 371. Pra^fla^yotis, 387. Pra^akO/a, 248 seqq. PraVflika, 30. Prakrit i, 124. Pralambi, 373. Prawiyama, 402. Praaidhana, 203, 208. Pras&davatt 394. Prathamakalpika, 387. Pratirflpaka, 68. Prat isa*tlay ana, 175. Pratisawvid, 192. Pratityasamutpada, 133 ; cf. 172. Pratyekabuddha, 10, 30, 33, 36, &c. Pratyeka^ina, 137. Priyadarjana (an JEon), 400, 419. Pujiyabhisa/wskaYa, 317. Pfiraa (MaitrSyaMputra), 3, 191 seqq. Ptiniaiandra, 4. Purushottama, 44, 46. Purva-yoga, 153, 376,419. Pushpadantt, 374. RaVagriha, 1. Ranu, 6, 210 seq., 395. Rahula, 3, 205, 209 seq., 257. Rahula-Bhadra ( = Rahula), 209. R&rmiprabhlsa, 142 seq. RajmijatasahasraparipOrwadhvaga, . Ratipratiptiraa, 150. Ratna (a term applied to Bodhisat- tvas), 66. Ratnadatta, 4. Ratnaiandra, 4. Ratna" kara, 4. Ratnaketui%a, 211. Ratnamati, 19. Ratnap&ai, 4. Ratnaprabha, 4. Ratnaprabh&sa (al. Ratn^vabhasa), M5. Ratnas (the seven), 227. Ratnasambhava, 145. Ratnatepobhyudgata, 432. Ratn^vabh^sa. See Ratnaprabhtsa. Ratnavijuddha, 229. Revata, 2. Rhys Davids (T.W.), 2, 45, 392. Rig-veda, 66, 81, 309, 404. Rudra, 401, 404. RGpabrahmaloka, 241. Jttddhi, 19, 273. 16'ddhivikrufita, 394. Aishipatana, 70. Sadaparibhfita, 356 seqq. Saddharma-pum/arika. See Lotus. Name of a Samadhi, 393. Sagara, 5, 248, 251 seqq.; his daughter, 251 seqq. Sagarabuddhidhirin Abhi^tfaprapta, . Sagaravaradharabuddhivikrfcitabhi- gjidi, 206, 209 seqq. Sagata. See Svagata. Sahampati. See Brahma. Saha-world, 230 seqq., 256, and further passim. Samantabhadra, 431 seqq. Samantagandha, 4. Samantamukha, 406. Samantaprabha ( = Samantaprabha- sa), 200. Samantaprabhasa, 198 seqq. Sambhava, 153. Sa#zskara, 107, 133. Sandhabhashita, 30, 59; cf. 62, 121, , 273, 320. Sandhabhashya, 30, 59; cf. 62, 121, , 273, 320. Sandhayabhashita, 30, 59; cf. 62, , 261, 273, 320. Sahgamejvara, 309. Sahgha, 56. Sangraha(-vastuni), 140. Saptaratnapadmavikramin (al. Sapta- ratnapadmavikrantagamin), 209. Sarvabuddhasandarjana, 400. Sarvadarjana-Sangraha, 402. Sarvagu«alarikaravy(iha, 425. SarvalokabhayaVita^^ambhitatvavi- dhvawsanakara, 179. Sarvalokabhayagitastambhitatvavi- dhvamsanakara, 179. SarvalokadhatQpadravodvegapraty- uttiraa, 178. Sarvapu«yasamu^aya, 394. Sarvlrthanaman, 4. Sarvarfipasandarjana, 378, 384, 404. Sarvarutakaujalya, 394. Sarvasattvapapa^ahana, 424. Sarvasattvapriyadar sana, 257, 377 seqq. SarvasattvatratW, 161. Sarvasattvop-ohari, 374. Satatasamitabhiyukta, 4, 336 seqq. Satpurusha, 402. Schiefner (A.), 89. Sekho, 71. Senapati, 411. Senart (E.), 5, 227, 230, 348. Si#iha, 4. Suwhadhva#a, 178. Siwhaghosha, 178. Simha£andra, 360. SimhavikrWita, 435. Siwhika, 435. Skanda, 256, 411. Sopadhijesha, 138. Srotaapanna, 315, 330, 387. StGpa, 8, 15, 277 seqq., &c. SubhOti, 2, 98, 144 seqq. Sudharma (a king of the Kinnaras), 5 ; an angel, 169. Sudharma, 167, 342, 345. Sugata, 10, and further passim. Su^ata, 296. Sugatatetana, 360. Sukhakara, 417. Sukhavati, 178, 389, 417. Sukhavati-vyuha, 317. Sumati, 19. Sumeru, 5, 162, 169, 233, 267, 337, 350 seq., 386. Sunanda, 3. Sundara-Nanda, 3. Supratish/£ita4aritra, 284. Suraskandha, 6 ; cf. Kharaskandha. SGryagarbha, 4. Sfirylvarta, 394. Susawsthita, 4. Susarthavaha, 4. Sfitra, 24, 29, 46, and further pas- sim. Sfitranta, 65, 144, 176, 218, &c. Sutta, 45. Suvikrantavikrarain, 4. Suvuuddha, 195, 197. Svabhavika, 438. Svagata, 198. Svaha, 435. Svastika, 392. SvayambhG, 310. Svayambh%£ana, 217. •Sakra, 4. Sakyamuni, 179, 228, 232, 234 seqq., 283 seq., 298, and further pas- sim. Sakyaputra, 3. Sakyasimha, 28. •Sala king, 417. £alendrai%a, 429. SaWilyavidya, 320. Sankara (the philosopher), 63, 134. Sankhajila, 11. SZri (son of) = Sariputra, 47 seq., 56, S^riputra, 2, 30 seqq., 252 seqq. Sasiketu, 145. Satapatha-Br&hmaffa, 386. Sayylsana, 308. Slihm (name of Brahma), 5, 179; name of an angel, 167. Siva, 5,81,115,407,435. Srimaaera, 292. 5ravaka, 129. £r&vaka-yana, 269. Srtgarbha, 22, 27. SubhavyGha, 419 seqq. SQnyatS, 127 ; cf. 99. iSvetlrvatara Upanishad, 134. Tldt (tadin), 25. Taittiriya Aranyaka, 314. Tama*lapatra>&andanagandha, 1 50 seq. Tamilapatra£andanagandhabhi££a, TSpin, 25. Tlra*, TSrakS, 251, 253. Tathigata, 9, 12, 17, and further passim. Tathagatas (the sixteen), 178. T3yin, 25, 45, 57, 113, 144, 169, 199, , 209, 287, 315. Ttrtha-doctrine, 260. Ttrthika, 63, 259 seq., 265. Tishter Yasht, 253. Tishtrya, 253. Tishya ( = Upatishya), 89. Trailokavikramin, 4. Trlyastriwja (gods), 156. Trenckner (V.), 132. TrinSbhi, 81. Tripid, 81. Trivartman, 134. Trivrit, 134. Truths (the four great), 18, 90, 158, Tushita gods, 436. Udana, 45. Upidina, 172. UpSdisesa, 138. Upananda (an Arhat), 3 ; a Naga, 5. Upanisa, 317. Upasthayaka, 209. Upatishya, 89. Uplya, 30 ; cf. 307. Uplyakauralya, 30, 59. t)r»a, 427. Utpalaka, 5. Uttaramati, 4. Va^giputtaka, 260. Va^ra-Aiirya, 269. Vagrakkbediki, 59. Va^rapibii, 411. Vaidehf, 6. Vafcayanta, 342, 345. Vaihayasa, 227. Vaipulya, 45. VairoianarajmipratimaWita, 393,

seq., 419, 429. 

VaLr&radya, 246. Vai/rava«a, 4, 373. Vaivasvata, 309. Vaiyakarana, 45. Vakkula, 2, 198. Vakula, 2, 198. Vandya, 318. Var&ha-Mihira, 76. Varaprabha, 21 seq., 26 seq. Vardhamanamati, 4. Varuwadatta, 4. Vashpa, 2. Vajtbhflta, 1. Vasuki, 5. VSyu, 397, 401 seq. Vedalla, 45. Vedinta, 322. Vehicles (the three), 78 seqq., 213. Vemaiitri, 6. Vepaiitti, 6. Veyyakanwa, 45. Vihara, 222. VikurvS, 406. Vimala, 253 seq. ; name of a Sami- dhi, 420. Vimalabhasa, 420. Vimaladatta, 380 ; name of a Sama- dhi, 393. Vimaladatta, 419 seqq. Vimalagarbha (a prince), 419 seqq.; name of a Sam&dhi, 394. Vimalagranetra, 27. Vimalanetra, 22, 419 seqq. Vimalanirbhisa, 420. Vimalaprabha, 394. Vimatisamudghitin, 19. Vimoksha, 31. Vimukti, 31. Vinirbhoga, 355. Viparyin, 193. Vipraiitti, 6. saddharma-pilydarIka. Vipratyanika, vipratyaniyaka, 17. Virata, 66, 68. VirC&£aka, 4, 373. Virtipaksha, 4. Vueshamati, 4, 19. Vishmi, 5, 44, 81, 173, 301, 397, 4". VLrish/aiiritra, 284, 364, 367, 394, a. Vistin/avati, 429. Vi/uddhaiaritra, 284. Vkrvanitha, 309. Vyflha, 173. Vyfihara.ga (a Bodhisattva), 394 ; name of a Samadhi, 394. Westergaard (N. L.), 253. Ya##avalkya, 141. Yama, 65 seq., 91, 115 seq., 167, 178, 233, 248, 309, 402, 415, . Yina, 34, 53. Yajaskama, 23, 28. Yajodhara, 3, 257 seq. Yoga, 7. Yogajastra, 31, 71, i4°» 387* 4°*«  Yoga system, 31, 7 1, 387. Yogayatri, 170. Yogin, 7, 92, 319.