Open main menu

Translation:National Anthem of the Republic of China

National Anthem of the Republic of China  (1924) 
by Sun Yat-sen, translated from Chinese by Wikisource
The lyrics were written by Sun Yat-sen in the thirteenth year of the Republic of China (1924). It was officially adopted as the National Anthem of the Republic of China in 1943.

The lyrics have been in the public domain since 1995, 70 years after the death of Sun Yat-sen.

The following translation is based on http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=National_Anthem_of_the_Republic_of_China&oldid=41463185 .

Original lyricsEdit

三民主義,吾黨所宗,
以建民國,以進大同。
咨爾多士,為民前鋒;
夙夜匪懈,主義是從。
矢勤矢勇,必信必忠;
一心一德,貫徹始終。

PinyinEdit

Sānmín Zhǔyì, wú dǎng suǒ zōng,
Yǐ jiàn Mínguó, yǐ jìn Dàtóng.
Zī ěr duō shì, wèi mín qiánfēng;
Sù yè fěi xiè, Zhǔyì shì cóng.
Shǐ qín shǐ yǒng, bì xìn bì zhōng;
Yì xīn yì dé, guànchè shǐ zhōng.

English translationEdit

Three Principles of the People,
The fundament of our party.
Using this, we establish the Country for the People;
Using this, we advance into a state of total peace.
Oh, you, warriors,
For the people, be the vanguard.
Without resting day or night,
Follow the Principles.
Swear to be diligent; swear to be courageous.
Obliged to be trustworthy; obliged to be loyal.
With one heart and one virtue,
We carry through until the very end.