Epistle to the Laodiceans

English-language translations of Epistle to the Laodiceans include: