Page:A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature, Volume 1 (1903).djvu/613

This page needs to be proofread.
‎ירח
‎יריעה
596


‎XXXII, ‎expl. ‎חדשי, ‎II ‎Sam. ‎XXIV, ‎e ‎י׳ ‎בית. ‎-- ‎Tosef. ‎Behh. ‎VII ‎4 ‎ולמטה ‎ירחו ‎מבית ‎ירדן ‎איזהו ‎(ed. ‎Zuck. ‎יריחו) ‎the ‎real ‎Jordan ‎is ‎from ‎B. ‎Y'reho ‎and ‎down; ‎Bekh. ‎55a ‎וכ׳ ‎יריחו ‎מבית ‎אלא ‎ירדן ‎אין.

ירח, ‎ירחא ‎ch. ‎(=h. ‎ירחa. ‎יר) ‎moon; ‎month. ‎די׳־ ‎יומא ‎or ‎י׳ ‎(eub. ‎ריש) ‎the ‎first ‎day ‎ofthe ‎month, ‎New ‎PMoon ‎Day. ‎Targ. ‎Is. ‎X.VII, ‎13. ‎Ib. ‎LXVI, ‎23. ‎Targ. ‎ISam. ‎XX, ‎18. ‎Targ. ‎Ez. ‎XILVI, ‎1; ‎a. ‎fr. ‎- ‎Targ. ‎O. ‎Deut. ‎XXI, ‎13 ‎יומין ‎דרח ‎ed. ‎Berl. ‎(oth. ‎ed. ‎ירח; ‎Y. ‎ירתין ‎תלתא). ‎-- ‎Lev. ‎R. ‎s. ‎29; ‎Pesik. ‎R. ‎s. ‎40 ‎(ref. ‎to ‎השביעי ‎בחדש, ‎Lev. ‎XXIII, ‎24) ‎בי׳ ‎דשבועתא ‎in ‎the ‎month ‎of ‎oaths ‎(Gen. ‎XXII, ‎16). ‎Sabb. ‎86b ‎י׳ ‎איקבע ‎בשבא ‎בחד ‎the ‎NewMoon ‎was ‎declared ‎on ‎the ‎first ‎day ‎of ‎the ‎week. ‎Ib. ‎די׳ ‎בקביע ‎פליגי ‎they ‎differ ‎as ‎to ‎the ‎day ‎on ‎which ‎the ‎New ‎Moon ‎was ‎declared. ‎Betg. ‎4b ‎די׳ ‎בקביעא ‎דידעינן ‎והשתא ‎and ‎now ‎that ‎we ‎know ‎the ‎time ‎of ‎the ‎New ‎Moon ‎(by ‎fixed ‎calendar); ‎a. ‎fr. ‎-- ‎Pl. ‎ירחין, ‎ירחיא, ‎ירחי. ‎Targ. ‎Y. ‎Gen. ‎I ‎14. ‎Targ. ‎Ex. ‎II, ‎2; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎R. ‎Hash. ‎20a ‎י׳ ‎בשאר ‎as ‎to ‎the ‎other ‎months ‎(than ‎Nisan ‎and ‎Tishri). ‎Y. ‎ib. ‎II, ‎57d ‎bot. ‎Macc. ‎23b; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎שתא ‎ורחי ‎תריסר ‎welve ‎months ‎(forming) ‎a ‎year, ‎ttwelve ‎months ‎from ‎date. ‎B. ‎Mets. ‎16b; ‎35a. ‎Ab. ‎Zar. ‎8b; ‎a. ‎e.

ירחו, ‎v. ‎יריחו ‎a. ‎ירח.

ירחינאה ‎m. ‎(denom. ‎of ‎ירחא) ‎versed ‎in ‎the ‎regul- ‎ation ‎of ‎the ‎lunar ‎year, ‎Parhinaah, ‎surname ‎of ‎Samuel, ‎tthe ‎Babylonian ‎scholar ‎(v. ‎R. ‎Hash. ‎20b ‎top). ‎B. ‎Mets. ‎85b ‎וכ׳ ‎אסייה ‎י׳ ‎שמואל ‎Samuel ‎Yarhinaah ‎was ‎the ‎physician ‎of ‎Rabbi.

ירי, ‎ירה ‎(b. ‎h;; ‎cmp. ‎ארי ‎I) ‎to ‎permeate, ‎penetrate; ‎to ‎shoott ‎forth. ‎Nidd. ‎43a; ‎Hag. ‎15a ‎[read:] ‎שאינ ‎. ‎. ‎. ‎כל ‎ת ‎מזרע ‎אאנה ‎ן ‎כח ‎יורה ‎(Ms. ‎M. ‎מוליד ‎אינ; ‎Ms. ‎M. ‎2 ‎שאינה ‎יורה, ‎v. ‎Rabb. ‎D. ‎S. ‎a. ‎l. ‎note) ‎a ‎spermatic ‎emission ‎which ‎does ‎not ‎permeate ‎(shoot ‎forth) ‎like ‎an ‎arrow, ‎cannot ‎fruciify; ‎Yeb. ‎65a ‎כחזן ‎בי׳ ‎לה ‎קיימא ‎היא ‎she ‎can ‎feel ‎it ‎whether ‎the ‎emission ‎is ‎pe ‎meating ‎&c. ‎Sifre ‎Deut. ‎42 ‎וכ׳ ‎יורד. ‎. ‎. ‎שמתכון ‎יורה ‎the ‎rain ‎is ‎called ‎yoreh ‎(shooting), ‎for ‎it ‎is ‎aimed ‎at ‎the ‎earth ‎with ‎deliberation, ‎and ‎does ‎not ‎come ‎down ‎in ‎a ‎storm; ‎Taan. ‎6a ‎בנחת ‎שיורדy ‎דורה, ‎.. ‎2) ‎to ‎throw, ‎shoot. ‎Yalk. ‎Gen. ‎133 ‎ידיו ‎בב׳ ‎לירות ‎to ‎throw ‎spears ‎with ‎both ‎hands; ‎v. ‎in ‎ra. ‎Hif. ‎הורה ‎1) ‎to ‎permeate. ‎Sifre ‎l. ‎c. ‎הארץן ‎ומרוה ‎שמורה ‎וכ׳ ‎for ‎it ‎(the ‎yoreh, ‎v. ‎supra) ‎pervades ‎and ‎satishies ‎the ‎earth ‎and ‎gives ‎her ‎drink ‎down ‎to ‎the ‎deep ‎(Taan. ‎l. ‎c, ‎Yalk. ‎Deut. ‎863 ‎only ‎שמרוה). ‎- ‎[Y. ‎Maasr. ‎I, ‎49a ‎top ‎משיורו ‎וכ׳, ‎read; ‎משירוו, ‎v. ‎רוה ‎a. ‎מרוית.) ‎-- ‎2) ‎to ‎point, ‎aim ‎at, ‎shoot, ‎cast. ‎Lam. ‎R. ‎to ‎I, ‎18 ‎בו ‎הורו. ‎. ‎. ‎שלש ‎three ‎hundred ‎arrows ‎did ‎they ‎shoot ‎into ‎his ‎body; ‎Y. ‎Kidd. ‎I ‎61a ‎bot. ‎יורו ‎וכ׳ ‎במשיח ‎(read; ‎הורו ‎or ‎יירו, ‎Kal). ‎Yalk. ‎Gen. ‎l. ‎c. ‎(fr. ‎Midr. ‎Vayisu) ‎וכ׳ ‎חניתות ‎מורה ‎היה ‎he ‎threw ‎spears ‎with ‎both ‎hands ‎&c. ‎Ex. ‎R. ‎s. ‎3 ‎(ref. ‎to ‎והוריתיך, ‎Ex. ‎IV, ‎12) ‎וכ׳ ‎אני ‎מורה ‎I ‎shall ‎shoot ‎my ‎words ‎into ‎thy ‎mouth ‎like ‎an ‎arrow; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎3) ‎to ‎point ‎out, ‎to ‎direct, ‎teach, ‎instruct; ‎to ‎drcide. ‎Hor. ‎I, ‎1 ‎וכ׳ ‎בד ‎הורו ‎if ‎a ‎court ‎has ‎(through ‎error) ‎directed ‎to ‎transgress ‎one ‎of ‎the ‎commands ‎&c. ‎Ib. ‎2 ‎וכ׳ ‎וידעו ‎ב״ד ‎ח׳ ‎if ‎a ‎court ‎has ‎given ‎a ‎decision ‎and ‎finding ‎out ‎its ‎mistake ‎reversed ‎it. ‎Yeb. ‎X, ‎2 ‎בד ‎הורוה ‎לינשא ‎if ‎a ‎court ‎instructed ‎her ‎that ‎she ‎may ‎marry ‎again. ‎Ber. ‎31b; ‎Erub. ‎63a ‎וכ׳ ‎בפני ‎הלכה ‎המורה ‎כל ‎whoever ‎de- ‎cides ‎a ‎law-point ‎in ‎the ‎presence ‎of ‎his ‎teacher. ‎Ab. ‎V, ‎8 ‎וכ׳ ‎בתורה ‎המורים ‎who ‎decide ‎in ‎religious ‎matters ‎against ‎tthe ‎law ‎(by ‎means ‎of ‎sophistry). ‎Sabb. ‎19b ‎וכ׳ ‎כר׳ ‎. ‎.. ‎ה׳ ‎R ‎. ‎. ‎. ‎decided ‎in ‎agreement ‎with ‎the ‎opinion ‎of ‎&c.; ‎a. ‎fr. ‎[Erub. ‎65a ‎(a ‎citation, ‎from ‎Siraahh ‎X, ‎26?; ‎v., ‎however, ‎abb. ‎D. ‎S. ‎a. ‎. ‎note ‎70) ‎יורה ‎אל ‎בצר ‎he ‎who ‎is ‎in ‎trouble, ‎should ‎give ‎no ‎opiniot ‎---applied ‎by ‎analogy ‎o ‎pray ‎er ‎in ‎an ‎unsettled ‎condition ‎of ‎mind.]

ירי, ‎Af ‎אורי, ‎הורי ‎same, ‎to ‎teach. ‎Targ. ‎Y. ‎Num. ‎XVI, ‎2. ‎Targ. ‎Mic. ‎VI, ‎4. ‎-- ‎Sabb. ‎19b ‎וכ׳ ‎דא׳ ‎תלמידא ‎ההוא ‎there ‎was ‎a ‎student ‎who ‎decided ‎. ‎. ‎. ‎in ‎favor ‎of ‎R. ‎S.'s ‎opinion. ‎Y. ‎Maasr. ‎I, ‎49a ‎ה׳; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎איירי, ‎v. ‎ארי ‎lI.

ירי, ‎a ‎word ‎in ‎a ‎charm ‎formula, ‎beginning ‎with ‎שברירי ‎q. ‎v.

יריאה, ‎v. ‎ירא.

יריד ‎m. ‎(ירד) ‎meeting-place, ‎market, ‎annual ‎fair ‎gen- ‎erally ‎dedicated ‎to ‎a ‎deity. ‎Ab. ‎Zar. ‎11b ‎בכי ‎שבעין ‎י׳, ‎שבעכו ‎י׳ ‎(Ms. ‎M. ‎ירוד, ‎ירור) ‎a ‎market-place ‎(with ‎the ‎idol) ‎at ‎Baalbek, ‎at ‎Acco ‎(v. ‎נדבכה). ‎Ib. ‎18a ‎של ‎בי׳ ‎ונותן ‎הנושא ‎גוים ‎(Ms. ‎M. ‎ed. ‎עכ״״״ום ‎של ‎בשוק) ‎one ‎who ‎deals ‎at ‎a ‎fair ‎of ‎gentiles. ‎Ib. ‎וכ׳ ‎עכום ‎של ‎לי׳ ‎הולכין ‎one ‎may ‎go ‎to ‎an ‎idolatrous ‎fair ‎and ‎buy ‎there ‎&c.; ‎Y. ‎ib. ‎I, ‎39b; ‎bot. ‎(only) ‎ליריד ‎הולכין; ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎47; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎Pl. ‎ירידים, ‎ירידין. ‎Y. ‎l. ‎c. ‎39d ‎top ‎וכ׳ ‎הן ‎י׳ ‎ג׳ ‎there ‎are ‎three ‎(Palestinean) ‎fairs, ‎that ‎of ‎Gaza ‎&c.; ‎Gen. ‎R. ‎l. ‎c. ‎-- ‎Ib. ‎s. ‎67; ‎Yalk. ‎Gen. ‎1 ‎[read] ‎שווקים ‎לו ‎יש ‎והוא ‎י׳ ‎לך ‎את ‎tthou ‎(Esau-Rome) ‎hast. ‎fairs, ‎and ‎he ‎(Israel) ‎has ‎markets ‎(i. ‎e. ‎you ‎compete ‎in ‎commerce); ‎a. ‎e.

ירידה I ‎m. ‎ch. ‎same. ‎Y. ‎Ab. ‎Zar. ‎I, ‎39d ‎top ‎דצור ‎י׳ ‎the ‎market ‎place ‎of ‎Tyre. ‎[Ib. ‎בוטנה ‎של ‎ירידה, ‎v. ‎preced.]

ירידה II ‎f. ‎(ירדד) ‎going ‎down, ‎fall, ‎decline, ‎degrad- ‎ation. ‎גשמים ‎ירידת ‎rainfall. ‎Y. ‎Ber. ‎IX, ‎14a ‎top; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎Zeb. ‎53a ‎הכבש ‎מן ‎ירידתו ‎his ‎descent ‎from ‎the ‎inclined ‎plane ‎(v. ‎כבש). ‎Y. ‎Hor. ‎III, ‎beg. ‎47a ‎לו ‎היא ‎י׳ ‎עלייתו ‎his ‎elevation ‎(to ‎office) ‎would ‎rather ‎be ‎a ‎degradation ‎to ‎him ‎(placing ‎him ‎under ‎legal ‎disadvantages). ‎Ex. ‎R. ‎s. ‎42שהיה ‎אחיו ‎מצד ‎י׳ ‎לו ‎degradation ‎(excommunication) ‎came ‎to ‎him ‎from ‎his ‎brothers ‎side. ‎Lev. ‎R. ‎s. ‎29 ‎י׳ ‎שלאלו ‎כשם ‎as ‎for ‎these ‎(nations) ‎decline ‎is ‎in ‎store; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎Pl ‎ירידות. ‎Cant. ‎R. ‎to ‎I, ‎1 ‎שלמה ‎ירד ‎י׳ ‎ג׳ ‎Solomon ‎had ‎three ‎declin-- ‎ing ‎periods ‎of ‎his ‎power.

ירייה ‎f. ‎(ירה) ‎shooting. ‎Yalk. ‎Gen. ‎133 ‎(fr. ‎Midr. ‎Vayisu) ‎וכ׳ ‎חצים ‎יריית ‎(not ‎ירוית) ‎shooting ‎of ‎arrows ‎and ‎stones ‎from ‎catapults.

יריך, ‎v. ‎ירך.

יריכונא, ‎v. ‎לרכונא.

ירינון, ‎v. ‎יירינון.

יריעה ‎f. ‎(b. ‎h.; ‎ירע ‎to ‎shake, ‎cmp. ‎ירא) ‎tent-cloth, ‎cur- ‎tain. ‎Ohol. ‎VIII, ‎1; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎Pl. ‎יריעות. ‎1b. ‎XV, ‎4 ‎שחצצו ‎בית