Open main menu

Page:First Lessons in the Tie-chiw Dialect.pdf/59

This page needs to be proofread.
46
 
10 Bed
一張眠床
00000 00000Chĕk tie min chŭng
20 Carriages
二張馬車
00000 00000Naw tie bey chia
30 Looms
三張扣機
00000 00000Sa tie kaou kui
40 Wheels
四張紡車
00000 00000Si tie pang chia
50 Sheets of paper
五張紙
00000 00000Gñou tie chua
60 Nets
六張網
00000 00000Lak tie mang
10 Room
一間房
00000 00000Chĕk koi pang
20 Halls
二間㕔
00000 00000Naw koi tia
30 Houses
三間厝
00000 00000Sa koi chu
10 Tree
一欉樹
00000 00000Chĕk chang chiw
20 Plants
二欉花
00000 00000Naw chang hʼuey
30 Weeds
三欉草
00000 00000Sa chang chaou
4 Flowers
一蕊花
00000 00000Chĕk lui huey
10 Compound
一圍厝
00000 00000Chĕk ui chu
20 Flower gardens
二圍花園
00000 00000Naw ui huey hñg
30 Vegetable gardens
三圍菜園
00000 00000Sa ui chai hñg
10 Book
一本書冊
00000 00000Chĕk pung chŭr chĕ
20 Blank books
二本書簿
00000 00000Naw pung siou pou
10 Sentence
一句書
00000 00000Chĕk ku chŭr
20 Remarks
二句話
00000 00000Naw ku wey