Page:United States Statutes at Large Volume 49 Part 2.djvu/650

This page needs to be proofread.


2666 COMMERCE AND CONSULAR RIGHTS-FINLAND. FEB . 13, 1934. ing Party to the commerce of the other do not extend: rnited States tmde (1) to the treatment which is with Cuba. accorded by the United States or Vol. 3 .1, p. 2136. America to the commerce of Cuba under the provisions of the Com- mercial Convention concluded by the United States and Cuba on December 11, 1902, or any other commercial convention which With C~nul Zone or hereafter may be concluded by dependenclCS. the United States with Cuba; or to the commerce of the United States with the Panama Canal Zone or with any of the depen- dencies of the United States or the commerce of the dependencies of the United States with one another under existing or future laws; Other exceptions. (2) to the benefits which either High Contracting Party has ac- corded, or may accord, to its neighboring states in order to facilitate local traffic; Finland's trade with (3) to the treatment which Estonia. Finland accords or may hereafter

\iutual rreedom or

transit. accord to the commerce of Es- tonia. ARTICLE XI There shall be complete free- dom of transit through the terri- tory including the territorial wa- ters of each High Contracting Party on routes convenient for international transit to persons and goods coming from or going to, or passing through the terri- tory of the other High Contract- ing Party, except such persons as may be forbidden admission into its territory or goods of which the importation may be prohibited by law. Persons and goods in tr8.llS1t shall not be subjected to any tran- sit duty, or to any unnecessary delays or restrictions, or to any discrimination as regards charges, facilities, or any other matter. Goods in transit must be en- tered at the P!oper custom house, but they shall be exempt from all customs and similar duties. All charges imposed on persons and goods in transit shall be telua tarkoittavat maaraykset eivat koske: (1) kohtelua, jonka Yhdysval- lat myontavat Kuban kaupalle Yhdysvaltain jo, Kuban kesken 11 paivana joulukuuta 1902 tehdyn tai minka tahansa muun Yhdvs- valtain ja Kuban keskcn elika vastedes tehtavan kauppasopi- muksen maaraysten nojalla, tahi Yhdysvaltain ja Panaman kana- vavyohykkeen tai Yhdysvaltain ja minka h~vansii niiden alus- maan valiselle kaupalle taikka Yhdysvaltain alusmaiden kes- kinaiselle kaupalle voimassao- levien tai vllstedes annettavien lakien mukaiscsti; (2) etuja, jotka jompikumpi Korkea Sopimuspuoli on myon- tanyt tai vastedcs myontaa naa- punvaltioilleen paikallisen liiken- teen hclpottamiseksi; (3) kohtelua, jonka Suomi nyt tahi vastedes myontaa Viron kaupalle. XI ARTIKLA Toisen Korkean Sopimuspuolen nlueelta tulevilla tai sinne menC- villa tai sen kautta kulkevilla henkiloilla ja tavaroilla, lukuunot- tamatta henkiloita, joilta voidaan ldeltaa paasy toisen puolen alueelle, ja to. varoita, joiden tuonti voidaan laissa kieltaa, on oleva taydellinen vapaus kauttakul- kuun kummankm Korkean Sopi- muspuolen alueen ja alueveslen kautta kansainvaliselle kauttak"u- lulIe sor.ivilla teilla. Kauttakul- kuhenkiloille ja -tavaroille ei sao. panna mitaan kauttnkulkumak- suja eika mita!in tarpeettomia vhvytyksia tai rajoituksia eika niita sao. mi!laan tavoin syrjia, mita tulee rasituksiin, helpotuk- siin tai mihin muihin seikkoihin hyvansa. Kauttakulkutavarat on ilmoi- tettava asianomaisessa tullikama- rissal mutta ne on vapautettava kaikista tulli- ja samanlaisista maksuista. Kaikkien toimitusmaksujen, joita pannaan kauttakulkuhenki-