Page:United States Statutes at Large Volume 49 Part 2.djvu/666

This page needs to be proofread.


2682 COMMERCE AND CONSULAR RIGHTS-FINLAND. FEB . 13, 1934. Area embraced tceaty. ARTICLE XXXI by Except as otherwise provided in this treaty, the provi<;ions thereof shall apply to all terri- tories under the sovereignty and authority of each of the High Contracting Parties. It is under- stood, however, that they shall not apply to the Panama Canal Zone. ARTICLE XXXII Exchange of ratIfica- tions. The present Treaty shall be ratified and the ratifications there- of shall be exchanged at Washing- ton. The Treaty shall take ef- fect in all its provisions thirty days from the date of the ex- cha~e of ratifications and shall remam in full force for the term of one year thereafter. Duration. Slpatures. If within six months before the expiration of the aforesaid period of one year neither High Con- tracting Party notifies to the other an intention of modifying by change or omission, any of the provisions of any of the Articles m this Treaty or of terminating it upon the expiration of the aforesaid period, the Treaty shall remain in full force and effect in- definitely after the aforesaid pe- riod subject always to termination on a nQtice of six months. In witness whereof the respec- tive Plenipotentiaries have signed this Treaty and have affixed their seals thereto. Done in duplicate, each in the English and Finnish lan~ages, both authentic, at Washington, D.C ., this thirteenth day of Feb- ruary, one thousand nine hun- dred and thirty-four. XXXI ARTIKLA Paitsi mikali tassa sopimuk- sessa on toisin maaratty, on sen maara:yksia sovellettava kaikkiin alueisim, jotka ovat jommankum- man Korkean Sopimuspuolen taysvaItiudessa ja vallanalaisuu- dessa. Kuitenkm on sovittu, et- teivat ne koske Panaman kana- vavyohyketta. XXXII ARTIKLA Tama sopimus on ratifioitava ja sen ratifioimiskirjat on valli- dettava Washingtonissa. Sopi- mus tulee voimaan kaikkine maa- ra,ksineen kolmenkymmenen paivan kulutta ratifioimiskirjain vaihtamisesta ja on sen jaIkeen voimassa vuoden ajan. Ellei kumpikaan Korkea Sopi- muspuoli kuutta kuukautta ennen edellamainitun maaraajun paat- tymista ilmoita toiselle tahto- vansa muuttaa tai poistaa jonkun tam Ii n sopimuksen artikloihin sisaltyvan mliarayksen tai sopi- muksesta luopua edellamainitun ajan umpeenkuluttua, sopimus on pysyva voimassa epamaarai- sen ajan edellamainitun maaraa- jan umpeenkuluttuakin, kunnes kuusi kuukautta on kulunut siita kuin jompikumpi Korkea Sopi- muspuoli on ilmoittanut toiselle haluavansa luopua siita. Taman vakuudeksi asianomai- set taysivaltaiset edustajat ovat taman sopimuksen allekirjoitta- neet ja sineteillaan varustaneet. Tehtiin Washingtonissa, D.C ., koImu.ntenatoista paivana helmi- kuuta tuhat yhdeksansataa kol- mekymmenta nelja kahtena kap- paleena englanniksi ja suomeksi, lotka molemmat tekstit ovat to- distusvoimaisia. [SEAL] CORDELL HULL [SEAL] L. ASTROM