Page:United States Statutes at Large Volume 49 Part 2.djvu/974

This page needs to be proofread.


2990 PARCEL POST AGHEEMENT-NETHERLANDS INDIA. June 14. 1!J34. Oetobt'r 4.1934. Return receipts. parcels to be sent to the United States of America or two customs declarations in the case of par- cels to be sent to Netherlands India, for the entire shipment, which customs declaration shall show, in addition to the particu- lars set forth in the preceding sentence, the total number of par- cels comprising the shipment, and shall be securely attached to one of the parcels. 2. The Administrations accept no responsibility for the correct- ness of the customs declarations. ARTICLE 4. RETURN RECEIPTS. 1. As to a parcel for which a return receipt is asked, the office of origin impresses on the parcel and on the customs declaration the letters or words "A.R." or ".A. vis de reception." The office of origin or any other office ap- pointed by the dispatching Ad- ministration shall fill out a re- turn receipt form and attach it to the parcel. If the form does not reach the office of destination that office makes out a duplicate. 2. The office of destination, af- ter having duly filled out the re- turn receipt form, returns it free of postage to the address of the sender of the parcel. 3. When the sender applies for a return receipt after a parcel has been posted, the office of origin duly fills out a return re- ceipt form and attaches it to a form of inquiry' which is entered with the det:uls concerning the transmission of the parcel and then forwards it to the office of destination of the parcel. In the case of the due delivery of the parcel, the office of destination withdraws the inquiry form, and the return receipt is treated in land, ingeval van verzending van pakketten naar de Vereenigde Staten van Amerika slechts een douaneverklaring, of ingeval van verzending van pakketten naar Nederlandsch-Indie slcchts twee douaneverklaringen voor de ge- heele zending op te maken; deze douaneverklaringen moeten, be- halve de in het vorige lid vastge- stelde bijzonderheden, ook het totaal aantal pakketten aangeven, waaruit de zending bestaat, en moeten op hechte wijze aan een del' pakketten worden bevestigd. 2. De Administratien nemen ten aanzien van de juistheid van de douaneverklaringen geenerlei verantwoordelijkheid op zich. AnTiKEL 4. BERICHTEN VAN O~TVA~GST. 1. Op een pakket, waan-oor cen bericht van ontvangst is ge- vraagd, en op de doualleverkla- ring stempelt het kantoor van oorsprong de letters "A.R." of de woorden "Avis de reception". Het kantoor van oorsprong of eenig ander door de Administra- tie van afzending daartoe aange- wezen kantoor vult een formulier voor een bericht van ontvangst in en bevestigt bet aan het pak- keto Indien het formulier het kantoor van bestemming niet bereikt, maakt dat kantoor een duplicaat op. 2. Het kantoor van bestem- ming zendt het formulier voor het bericht van ontvangst, na het behoorlijk te hebben inge"uld, portvrij terug aan het adl:es van den afzender van het pukket. 3. Indien de afzender een be- richt van ontvangst verzoekt na de terpostbezorging van cen pakket, vult het kantoor van oorsprong een formulier voor een bericht van ontvangst in en hecht dit aan een navraagformu- lier, waarop de bijzonderheden betrefl'ende de doorzending van het pakket worden ingevuld, en zendt dit door naar het kantoor van bestemming van het pakket. Ingeval van regelmatige uitrei- king van het pakket. houdt het