Modern Czech Poetry/Cromwell at the corpse of Charles I.

Modern Czech Poetry  (1920)  translated by Paul Selver
Cromwell at the corpse of Charles I. by Josef Svatopluk Machar

[22] [23]

5. CROMWELL U MRTVOLY KARLA I.

To silné zdravé tělo slibovalo
běh dlouhý žití … jako krále Saula
Hospodin obdařil jej dary všemi
a jako Saula soudem svým jej soudil …
My hlasem Jeho byli, mečem Jeho.
On pouze propůjčuje králům vládu
a lidu moc dá, aby krále soudil,
neb králova moc roste pouze z lidu.
A že byl tento Stuart zrádcem, vrahem,
tyranem, nepřítelem lidu svého,
odešel od něho duch Hospodinův
a nám jej na soud odevzdal hněv Jeho.
Tak po příkladě časů starodávných
a k příkladu všem věkům, které přijdou,
byl osud těla toho … Lid je Bohu
jak zřítelnice drahý, zvlášť pak v čase,
když Hospodin mu na soud vydá krále …
Lež, klam a podvod byly zbraní jeho
a zlomeny jsou, jak se láme třtina,

5. CROMWELL AT THE CORPSE OF CHARLES I.

The strength and soundness ot this body promised
Long course of life … Even as on King Saul,
The Lord bestowed all gifts on him, and him,
Even as Saul He sentenced with His sentence …
We were the voice of Him, the sword of Him.
He doth but lend authority to kings,
But gives the people power to judge a king;
For kingly power thrives only from the people.
And since this Stuart was a murderer,
A traitor, tyrant, foe unto his people,
The spirit of the Lord departed from him,
And him His wrath delivered to our judgment.
Thus, after the exemplar of old times,
And as exemplar to all coming ages
Hath been this body's fate … The people are
E'en as the apple of God's eye, and most
When the Lord yields a king unto their judgment…
Falsehood, deceit and feigning were his weapons,
And they are broken as a reed doth break;

[24] [25]

a oděnci a služebníci jeho
jak klasy lehli ostřím mečů našich …
Teď zmužile jen dál po radě boží
a shlaďme s tváří země naší všechny,
kdož v zpupné pýše proti lidu stojí —
a bude Bůh mít glorii svou potom
a boží požehnání země naše.
Důvěru vroucí mějme v Hospodina
a prach svých pušek udržujme v suchu!

Apoštolové“ (1911).

And all his men-at-arms and servitors
Bowed them like sheaves before our smiting swords …
Now staunchly onward, ever in God's counsel,
And from the earth blot we out all amongst us
Who in base pride run counter to the people,
And God thereof shall have his glory, and
A godly benison this land of ours.
Cherish we glowing trust upon the Lord,
And keep the powder in our muskets dry!

“The Apostles” (1911).

This work is in the public domain in the United States because it was published before January 1, 1927.


The author died in 1970, so this work is in the public domain in countries and areas where the copyright term is the author's life plus 51 years or less. This work may be in the public domain in countries and areas with longer native copyright terms that apply the rule of the shorter term to foreign works.