Himno Nacional Argentino

English-language translations of Himno Nacional Argentino include: